Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica


Kogo dotyczy:

Przedsiębiorców, którzy ubiegają się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Miasta i Gminy Szczawnica z w/w zakresu.

 

Wymagane dokumenty:
1. Poprawnie wypełniony wniosek w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

2. Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica:
a. zaświadczenie stwierdzające brak zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie przedsiębiorcy w tym zakresie podparte klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
b. dokumenty potwierdzające możliwość korzystania z pojazdów uwzględnionych we wniosku (np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, dzierżawy), wraz z dokumentami dotyczącymi aktualnych badań technicznych pojazdów,
c. dokument umożliwiający korzystanie z nieruchomości wykorzystywanej jako baza transportowa (np. kserokopia aktu własności, dzierżawy, użytkowania wieczystego),
d. oświadczenie lub dokument, z którego wynika, że wnioskujący posiada własną myjnię lub korzysta z usług innego podmiotu w zakresie mycia i dezynfekcji posiadanego sprzętu.
e. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

 

 


Formularze / wnioski do pobrania:
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica    .DOC     .PDF   (kliknij aby pobrać)

 

Do wglądu:
-

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) składając wniosek o wydanie zezwolenia przedsiębiorca obowiązany jest równolegle wnieść opłatę skarbową w wysokości 107 zł.

W przypadku występowania w przedmiotowej sprawie przez pełnomocnika, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za udzielone pełnomocnictwo i dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica – nr rach.: 60 8817 0000 2001 0000 0589 0101 lub w kasie Urzędu . Dowody zapłaty należnych opłat skarbowych należy załączyć do wniosku.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
do 30 dni

W przypadku sprawy skomplikowanej do 2 miesięcy.


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Stanowisko ds. czystości i porządku w gminie oraz nieruchomości komunalnych
Urszula Korus
nr pokoju: 16, II piętro
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 30


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica (Dziennik Podawczy)
nr pokoju: 7, I piętro
lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie ePUAP


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się do Referatu prowadzącego sprawę).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Podstawa prawna :

• Art. 7 ust. 1 pkt. 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),
• Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
• część I, pkt 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),
• Uchwała Nr XXXIII/193/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów przedsiębiorca zostanie poproszony do ich uzupełnienia.
 


Opracowała: 
Urszula Korus - Stanowisko ds. czystości i porządku w gminie oraz nieruchomości komunalnych
Sprawdziła pod względem prawnym: Grażyna Filas - Adwokat
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził:
Rafał Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 12.07.2013 r.