Przejdź do stopki

Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Treść

Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

 


Kogo dotyczy:
Przedsiębiorców, którzy ubiegają się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Miasta i Gminy Szczawnica z w/w zakresu.

 

Wymagane dokumenty:
1. Poprawnie wypełniony wniosek w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

2. Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica:
a. zaświadczenie stwierdzające brak zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie przedsiębiorcy w tym zakresie podparte klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
b. dokumenty potwierdzające możliwość korzystania z pojazdów uwzględnionych we wniosku (np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, dzierżawy), wraz z dokumentami dotyczącymi aktualnych badań technicznych pojazdów,
c. dokument umożliwiający korzystanie z nieruchomości wykorzystywanej jako baza transportowa (np. kserokopia aktu własności, dzierżawy, użytkowania wieczystego),
d. oświadczenie lub dokument, z którego wynika, że wnioskujący posiada własną myjnię lub korzysta z usług innego podmiotu w zakresie mycia i dezynfekcji posiadanego sprzętu.
e. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Formularze / wnioski do pobrania:
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica    .DOC   (kliknij aby pobrać)

 

Do wglądu:
-

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) składając wniosek o wydanie zezwolenia przedsiębiorca obowiązany jest równolegle wnieść opłatę skarbową w wysokości 107 zł.

W przypadku występowania w przedmiotowej sprawie przez pełnomocnika, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za udzielone pełnomocnictwo i dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica – nr rach.: 89 1020 2892 0000 5202 0825 8305 lub w kasie Urzędu . Dowody zapłaty należnych opłat skarbowych należy załączyć do wniosku.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
do 30 dni

W przypadku sprawy skomplikowanej do 2 miesięcy.


Jednostka i osoba odpowiedzialna:

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
Małgorzata Kita
nr pokoju: 201 II piętro
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 18