Przejdź do stopki

Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym

Treść


Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek Wniosek_zmiana_nazwiska.doc (33.00 Kb) z uzasadnieniem
 • wypełniona Ankieta_zmiana_imienia_lub_nazwiska.doc (20.00 Kb) ,
 • odpisy zupełne lub skrócone (w zależności od sytuacji) aktów stanu cywilnego : urodzenia, małżeństwa (jeżeli pozostaje w związku małżeńskim), jeżeli jest rozwiedziona – wyrok rozwodowy,
 • zgoda dziecka na zmianę nazwiska lub imienia jeżeli ukończyło 14 lat.
Opłata skarbowa:
 • wniosek -5 zł (w znaczkach skarbowych)
 • decyzja o zmianie imienia lub nazwiska- 30 zł (w znaczkach skarbowych)
 • załączniki – 0,50 zł (w znaczkach skarbowych)
 • wolne od opłaty skarbowej podania i decyzje w sprawach o przywrócenie nazwisk i imion, którym bezprawnie je zmieniono.
W kasie Urzędu Miasta - parter od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Od przyjęcia wniosku 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego
Nr pokoju: 06
Nr telefonu: (018) 2622203 wew..27

Godziny Urzędowania:
 poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
 wtorek, środa, czwartek,piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Małopolskiegoza pośrednictwem organu wydającego decyzjęw terminie 14 dni od daty jejdoręczenia .

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. O zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 z późn. zm.)

Uwagi:
Wniosek o zmianę imienia i nazwiska podlega uwzględnieniu jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami. Ważne względy dotyczące zmiany nazwiska zachodzą wówczas gdy wnioskodawca nosi nazwisko:
 • ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka ,
 • o brzmieniu niepolskim,
 • posiadające formęimienia,
 • nie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa, lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione
Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.

Wnioski rozpatruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.

Wnioskodawca po zmianie imienia może mieć co najwyżej dwa imiona .

W stosunku do wnioskodawców zamieszkałych za granicą, właściwość miejscową organów określa się według ostatniego miejsca pobytu stałego tych wnioskodawców w Polsce, a w przypadku braku takiego miejsca organem właściwym jest kierownik urzędu stanu cywilnego m.st. Warszawy .

W razie wątpliwości pisownię imienia i nazwiska ustala kierownik urzędu stanu cywilnego na wniosek strony. Ustaleniem pisowni jest wybór jednej z form pisowni imienia lub nazwiska, które zostały zapisane w aktach stanu cywilnego .

Opracował: Z-ca Kierownika USC - mgr Joanna Stychno
Data aktualizacji: 03.01.2006 r.
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda