Przejdź do stopki

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

TreśćWpisanie do polskich ksiąg  aktu stanu cywilnego  sporządzonego za granicą.


Wymagane dokumenty:
1. „Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg  aktu stanu cywilnego  sporządzonego za granicą”.
      Wniosek_o_wpisanie_aktu_zagranicznego_urodzenia.doc (28.00 Kb)
      Wniosek_o_wpisanie_aktu_zagranicznego_malzenstwa.doc (28.00 Kb)
      Wniosek_o_wpisanie_aktu_zagranicznego_zgonu.doc (28.50 Kb)

2. Załączniki:
oryginał odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym  tłumaczeniem  dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

3. „Wniosek o uzupełnienie  aktu   stanu cywilnego”
      Wniosek_o_uzupelnienie_danych_w_akcie_stanu_cywilnego.doc (28.00 Kb)
  • jeżeli zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych wymaganych polskimiprzepisami oraz
  • przy wpisie aktu urodzenia: odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców, a gdy matka nie pozostaje w ważnym związku małżeńskim jej odpis aktu urodzenia,
  • przy wpisie aktu małżeństwa: odpisy skrócone aktów urodzenia osób , których  wpisywany  akt dotyczy
  • przy wpisie aktu zgonu: odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby , której wpisywany akt dotyczy
4. Dokument tożsamości  wnioskodawcy  /do wglądu/.
Opłaty:
Opłata skarbowa:
  • za podanie - 5 zł. (w znaczkach)
  • za każdy załącznik - 0.50 zł. (w znaczkach)
  • za  wydaną decyzję  - 40 zł. (w znaczkach)
W kasie Urzędu Miasta - parter od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
W ciągu 7 dni od złożenia wniosku przy komplecie dokumentów

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy
Nr pokoju: 06
Nr telefonu: (018) 2622203 wew.27

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczawnicy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania  decyzji.
Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Podstawa prawna:
art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 roku, Nr 36 ,poz. 180 z późniejszymi zmianami) ,interpretacja   MSW i A  z dnia 31.03.1999 roku Nr RŁI-112/CBA/7/99  w sprawie transkrypcji aktów zagranicznych do  polskich ksiąg stanu cywilnego.

Uwagi:
Wnioskodawcą  może być:
  • osoba , której dotyczy akt,
  • krewni
Wnioskodawca winien posiadać zameldowanie na pobyt stały na terenie miasta Szczawnica

Opracował: Z-ca Kierownika USC - mgr Joanna Stychno
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda
Data aktualizacji: 03.01.2006 r.