Przejdź do stopki

Wyrobienie dowodu osobistego w miejsce utraconego

Treść

Wyrobienie dowodu osobistego w miejsce utraconego

 

Kogo dotyczy:
Osoby. które zagubiły lub skradziono im dowód osobisty lub dowód uległ całkowitemu zniszczeniu np. podczas powodzi, pożaru itp.
Osoby te po dokonaniu zgłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy otrzymują zaświadczenie o utracie dowodu osobistego i muszą złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego .
Zaświadczenie jest zwolnione z opłaty skarbowej i jest ważne do czasu wydania nowego dokumentu.

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego załączniki:
1. dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm – 4,50 cm
2. odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku , sporządzony poza miejscem w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego
3. poświadczenie obywatelstwa , jeżeli zgłoszone dane budzą wątpliwości co do posiadania obywatelstwa polskiego przez osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego.


Formularze / wnioski do pobrania:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego     .PDF 

Opłaty:

Nie pobiera się.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Ok. 30 dni


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Ewidencja Ludności
Lucja Czaja
nr pokoju: 6, parter
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 23


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko Ewidencji Ludności
nr pokoju: 6, parter


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie wydania dowodu osobistego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Podstawa prawna :

Art. 42 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2000 r. Nr 112, poz. 1182)
 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Aktu urodzenia lub małżeństwa nie składa się jeżeli dane nie uległy zmianie , a w kopercie osobowej taki akt już jest.

Aktów nie dostarcza się jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego, a także jeżeli dane osobowe wnioskodawcy nie uległy zmianie , a akty te znajdują się już w kopercie osobowej strony.

Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:
• bez nakrycia głowy – wyjątek: dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej
• bez okularów z ciemnymi szkłami – wyjątek: dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności
• głowa w lewym pół profilu z widocznym lewym uchem
• równomiernie oświetlona twarz
Składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia .

 


Opracowała: 
Lucja Czaja - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał
Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 20.06.2011 r.