Przejdź do stopki

Sprawozdanie za rok 2009

Treść

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania Programu Współpracy
Samorządu Miasta i Gminy Szczawnica z Organizacjami Pozarządowymi za 2009 rok

Zasady i tryb współpracy Samorządu Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego regulowały zapisy:
·        Wieloletniej Karty Współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, która przyjęta została Uchwałą nr XXVI/161/2005 Rady Miasta Szczawnica w dniu 31 marca 2005 r.
i która stanowiła podstawę ustalenia w roku 2009 listy zadań priorytetowych, w obszarach
w których Władze Samorządowe winny wspierać działalność organizacji pozarządowych,
·        Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przyjętego Uchwałą nr XXXV/249/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 marca 2009 r.
 
W 2009 r. na terenie miasta i gminy Szczawnica zarejestrowane były 24 organizacje pozarządowe.
Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy w sprawie przyjęcia na rok 2009 Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Burmistrz Miasta i Gminy w 2009 r. dwukrotnie ogłaszał otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 
 
Pierwszy z nich ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza nr OW-12/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. obejmował następujące obszary współpracy:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
a) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (np. organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, organizacja festiwali, konkursów, przeglądów plenerów, warsztatów wystaw artystycznych i historycznych, spektakli teatralnych, itp.) Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 8.000,00 zł.
 
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a) Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
b) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez sportowych.
c) Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań na rzecz kontaktów i współpracy międzynarodowej.
Na zadania określone w pkt. a – c przeznaczono kwotę w wysokości 12.000,00 zł.
 
3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności
a) Współdziałania w realizacji zadań z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony ludności
Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 4.000,00 zł.
 
4. Pomoc społeczna – w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych oraz działania na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób
a)  Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych
Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 1.000,00 zł.
 
Ogółem w ramach ogłoszonego I otwartego konkursu ofert, w budżecie miasta i gminy na zadania związane z realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe przeznaczono kwotę 25.000,00 zł.
 
W dniu 28 maja 2009 r. w Biurze Rady Miejskiej w Szczawnicy, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o dotację na realizację zadań publicznych w roku 2009 z budżetu miasta i gminy Szczawnica,
Komisja Konkursowa w składzie:
      1) z ramienia Rady Miejskiej w Szczawnicy:
·        Pasek Bogusława - Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
·        Dziedzina Wiwer Marian - Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
·        Węglarz Henryk - Komisja Planowania i Budżetu
2)      z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica:
·       Szczepaniak Anna – Stanowisko ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
·       Hurkała Tomasz – Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
dokonała analizy i szczegółowo omówiła złożone przez organizacje pozarządowe oferty na realizację zadania publicznego.
Spośród 12 ofert, terminowo złożonych na ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica otwarty konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 11 ofert spełniało wymogi podmiotowe
i przedmiotowe określone szczegółowo w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania oraz wymogi określone w Zarządzeniu Burmistrza dot. otwartego konkursu ofert.
W wyniku szczegółowej oceny prawidłowo złożonych ofert, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzją Burmistrza dotacje celowe otrzymały następujące organizacje:
 
L.p.
Nazwa organizacji pozarządowej/ jednostki organizacyjnej/podmiotu
Tytuł zadania
Kwota dofinansowania
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1
Klub Sportowy JARMUTA
Kontynuacja zagospodarowania terenu boiska sportowego wraz z budynkiem szatni zlokalizowanego w Malinowie pod działalność sportowo-rekreacyjną: ułożenie kostki brukowej wokół budynku szatni, plantowanie terenu wokół boiska i szatni, budowa chodnika łączącego szatnię z boiskiem
5.900,00 zł
2
Klub Sportowy PIENINY
Wakacje w kajaku
3.000,00 zł
3
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy
Spartakiada osób niepełnosprawnych Szczawnica 2009
1.600,00 zł
4
Polski Związek Wędkarski Koło Szczawnica
EKO – Rzeka 2009 – integracja nad wodą
1.500,00 zł
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
5
Związek Podhalan Zarząd Główny w Ludźmierzu
VI Góralski Festyn Rodzinny
4.000,00 zł
6
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
Aktywizacja środowiska artystycznego na terenie miasta i gminy Szczawnica
2.000,00 zł
7
Stowarzyszenie Muzyczna Owczarnia
Ogólnopolski plener rzeźbiarski 15-25 VIII 2009,
Ogólnopolski plener malarski 12 – 22 IX 2009
2.000,00 zł
Pomoc społeczna – w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych oraz działania na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób
8
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Szczawnicy
Urządzenie spotkania z okazji Dnia Seniora na przełomie X-XI 2009 r.
1.000,00 zł
Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności
9
OSP Szczawnica
 
Propagowanie wśród młodzieży z terenu miasta i gminy Szczawnica zagadnień ochrony przeciwpożarowej
4.000,00 zł
 
RAZEM: 
 
25.000,00 zł

II otwarty konkurs ofert ogłoszony został 10 listopada 2009 r. a jego zakres rzeczowy obejmował działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Środki na realizację tego zdania zostały zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010.
W ramach w/w obszaru do realizacji wybrano zadanie pn. Transport uczniów niepełnosprawnych
i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych.
Dotacja w wysokości 20.000,00 zł udzielona została Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy na realizację zadania pn. „Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych”.
W/w zadanie realizowane jest od stycznia 2010 r.
 
Ponadto z budżetu miasta i gminy Szczawnica na rok 2009 wydatkowana została kwota 20.000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych.
Dotacja udzielona została Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy w wyniku otwartego konkursu ofert, który rozstrzygnięty został w dniu
30 grudnia 2008 r.
 
 
W 2009 roku z Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii środki finansowe zostały wykorzystane przez następujące organizacje pozarządowe:
Klub Sportowy Jarmuta – 10.991,63 zł
Ø        6.491.63 zł /zakup sprzętu sportowego i transport zawodników na mecze/
Ø        4.500,00 zł /dofinansowanie zakupu usług trenera/,
 
Klub Sportowy Pieniny – 6.199.85 zł /zakup sprzętu sportowego: wiosła, pagaje, kaski/,
 
OSP Szczawnica2.532,00 zł /zakup sprzętu sportowego: atlasu do ćwiczeń siłowych
i wioślarza, pozostała kwota została przeznaczona na wykonanie balustrady/,
 
OSP w Jaworkach 1.299.20 zł /zakup strojów sportowych dla młodzieży/,
 
Ponadto w 2009 r. Klub Sportowy JARMUTA uzyskał dochody z tytułu prowadzenia inkasa na placu targowym w Szczawnicy w wysokości 13.452,00 zł