Przejdź do stopki

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Treść


Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym.


Wymagane dokumenty:
1. W przypadku panny i kawalera:
 • odpisy skrócone aktu urodzenia,
 • do wglądu : dowody osobiste.
2. W przypadku osób rozwiedzionych :
 • odpisy skrócone aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencja wyroku sądu,
 • do wglądu : dowody osobiste.
3. W przypadku wdowców:
 • odpisy skrócone aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
 • do wglądu : dowód osobisty.
4. W przypadku, gdy jednąz osób jest cudzoziemiec:
 • odpis skrócony aktu urodzenia wraz z jego urzędowymtłumaczeniemdokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne stwierdzające możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego. W przypadku trudności w uzyskaniu takiego zaświadczenia – postanowienie sądu rejonowego ( właściwego wg miejsca pobytu czasowego cudzoziemca )zwalniające od obowiązku przedłożeniatakowego.
Do wglądu : paszport: w przypadku zamieszkiwania w Polsce na pobyt stały – karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego- ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych; zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
 
Opłaty:
 • zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego – 5 zł. (w znaczkach skarbowych)
 • za każdy załącznik – 0.50 zł. (w znaczkach skarbowych)
 • za podanie na wydanie aktów – 5 zł. (w znaczkach skarbowych)
 • za sporządzenie aktu małżeństwa – 75 zł. (w znaczkach skarbowych)
 W kasie Urzędu Miasta od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje się najpóźniej w dniu następnym po złożeniu dokumentów.
 
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy
Nr pokoju: 06
Nr telefonu: (018) 2622203 wew.27

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Wniosek do Sądu Rejonowego Kraków – Krowodrzaw Krakowiew terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.
 
Podstawa prawna:
art. 1 § 2, art. 3 – 7 i art.9 – 15 ustawyz dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964roku, Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)oraz art. 12, art. 53 – 56 ustawyz dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.z 1986 roku Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku (Dz. U. z 1998 roku, Nr 51, poz. 318).
 
Uwagi:
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wydania

Opracował: Z-ca Kierownika USC - mgr Joanna Stychno
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda
Data aktualizacji: 03.01.2006 r.