Przejdź do stopki

2

Treść

Zarządzenie nr 12/05
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 28 lipca 2005 r.

w sprawie: wprowadzenia procedury informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych  zawartych w „mapie aktywności” organizacji pozarządowych


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.        
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXVI/161/2005 Rady Miasta Szczawnica z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zarządzam co następuje:


§ 1

Dla realizacji zadań ujętych w Kracie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Miasta Szczawnica, ustala się następujące zasady dotyczące informowania i konsultacji                  z wykorzystaniem danych zawartych w „mapie aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Szczawnica:

1. Odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z Karty Współpracy jest Zespół Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta Szczawnica, tel. /0…18/ 262 22 03 wew. 33

2. Zespół Rozwoju Lokalnego corocznie, w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego organizuje Forum Organizacji Pozarządowych, które stanowi platformę kontaktów samorządu z wszystkimi organizacjami działającymi w mieście.

3. Zespół Rozwoju Lokalnego corocznie w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego dokonuje aktualizacji bazy danych dotyczących organizacji pozarządowych, tworzących „mapę aktywności”.

4. W oparciu o informacje zawarte w „mapie aktywności” Zespół Rozwoju Lokalnego informuje organizacje pozarządowe o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań statutowych organizacji, o planowanych spotkaniach, konsultacjach oraz szkoleniach mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych, a także udziela pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowej w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

5. Wszelkie informacje przekazywane są telefonicznie lub w formie przesyłek pocztowych, ponadto znajdują się na stronie internetowej urzędu.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Rozwoju Lokalnego.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.