Przejdź do stopki

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Treść


Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń.Wymagane dokumenty:

1.Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
2. Podanie o wydanie zaświadczenia sporządzone własnoręcznie przez wnioskodawcę.
3.Dokument tożsamości /do wglądu/.

Opłata skarbowa:

  • za podanie - 5 zł. (w znaczkach)
  • za odpis skrócony aktu stanu cywilnego- 15 zł. (w znaczkach)
  • za odpis zupełny aktu stanu cywilnego- 25 zł. (w znaczkach)
  • za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku- 18zł. (w znaczkach)
  • za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 18 zł. (w znaczkach)
  • za pozostałe zaświadczenia 19 zł. (w znaczkach)
W kasie Urzędu Miasta - parter od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Od ręki w przypadku zlożenia podania osobiście.
Do 7 dni w przypadku przysłaniu podania za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy
Nr pokoju: 06
Nr telefonu: (018) 2622203 wew.27

Godziny Urzędowania:
poniedziałek :od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

art. 79 – 83 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego( Dz. U. z 1986 roku, Nr 36,poz. 180 z późniejszymi zmianami )

Uwagi:
O odpisy, zaświadczenia zksiąg stanu cywilnegomoże ubiegać sięosoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy, a także każdy kto wykaże w tym interes prawny.
W przypadku podań przysłanych przez wnioskodawcę pocztą, odpisy aktów lub zaświadczenia przesyłane są do USC miejsca zamieszkania wnioskodawcy, które pośredniczą w przekazaniu aktów. Osoba odbierająca akt winna wylegitymować się dowodem tożsamości stwierdzającym uprawnienie do odbioru aktu (art.83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. z 2004 r. Nr. 161 poz. 1688).

Opracował: Z-ca Kierownika USC - mgr Joanna Stychno
Data aktualizacji: 03.01.2006 r.
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda