Przejdź do stopki

Warunki przystąpienia do projektu oraz harmonogram prac

Treść

12.08.2008


SOLARY
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
ORAZ HARMONOGRAM PRAC
            Program instalacji solarów dla osób indywidualnych z terenu Szczawnicy realizowany przez Urząd Miasta Szczawnica to przedsięwzięcie unikalne w skali kraju a co za tym idzie bardzo pracochłonne i skomplikowane. Jego powodzenie w dużej mierze zależy od poważnego i odpowiedzialnego potraktowania go przez samych zainteresowanych , czyli mieszkańców Szczawnicy. By dokładnie zrozumieć mechanizm jego funkcjonowania jeszcze raz przedstawimy wszystkie jego aspekty.
            Z racji tego, iż nie jest możliwe pozyskanie dofinansowania z funduszy przez osoby indywidualne, Miasto przejęło na siebie rolę instytucji ubiegającej się o pozyskanie środków finansowych. By tymi środkami dysponować zgodnie z prawem a w konsekwencji przekazać je mieszkańcom Szczawnicy powołane zostało do życia Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy. Otrzyma ono wszystkie pieniądze pozyskane przez Miasto na zakup i montaż solarów a mieszkańcy jako członkowie tego Stowarzyszenia będą mogli z tych środków skorzystać. Dlatego właśnie warunkiem koniecznym do spełnienia by w programie uczestniczyć jest przystąpienie do Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy. Możliwe jest to poprzez złożenie deklaracji członkowskiej w Urzędzie Miasta Szczawnica do dnia 6 września 2007 oraz wniesienie wpisowego w wysokości 10 zł od osób fizycznych oraz 100 zł od osób prawnych. Szczegółowe zasady funkcjonowania Stowarzyszenia określa jego statut, który pobrać można ze strony internetowej Miasta www.szczawnica.pl bądź w Urzędzie Miasta Szczawnica. Kolejnym krokiem jest wpłata na konto Stowarzyszenia, które po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym otrzymało osobowość prawną, 10% wartości zadeklarowanej ilości solarów. Szacunkowa wartość jednego solara wraz z montażem, dokumentacją i wszystkimi niezbędnymi elementami wynosi 4.000 zł. Wielkość ta może się zmienić po rozstrzygnięciu przetargu, lecz do ustalenia  wartości wkładu własnego przyjmujemy właśnie taka kwotę. I tak za zadeklarowaną ilość 2 solarów wpłacamy 800 zł, 3 solarów 1200 zł, 4 solarów 1600 zł itd. W przypadku zmiany ceny solara po rozstrzygnięciu przetargu, różnica wynikająca z nadpłaty zostanie zwrócona mieszkańcom. Wszystkie wpłaty dokonujemy na konto Stowarzyszenia: 41 8817 0000 2001 0020 6138 0001 do 10 września 2007r. Po tym terminie uruchomiona zostanie lista rezerwowa, o czym mieszkańcy na niej zapisani zostaną natychmiast poinformowani. Finansowanie naszej inwestycji pochodziło będzie z trzech źródeł: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  Ekofunduszu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W pierwszych dwóch źródłach mamy do czynienia z dotacją, czyli bezzwrotna pomocą finansową udzieloną podmiotowi. Im większa zatem dotacja tym mniejszy będzie nasz wkład własny. Nie może być on jednak mniejszy niż wymagane 10% wartości. W przypadku gdy dotacja udzielona zostanie na poziomie mniejszym niż 90% będziemy korzystać z trzeciego źródła finansowania czyli pożyczki udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Po osiągnięcia efektu ekologicznego będzie możliwe umorzenie przez Fundusz 35% zaciągniętej pożyczki. Przykładowa kalkulacja kosztów zakupu 4 solarów za kwotę 16 000 zł wygląda następująco:
W tym przypadku udział osoby fizycznej lub prawnej wyniesie: - wpłata własna 10% - 1600 zł;  nieumorzona część pożyczki (65%) – 1040 zł co daje łącznie kwotę 2.640,00 zł za całość inwestycji.
Cena za całość instalacji zmieni się wówczas, gdy procent dofinansowania będzie mniejszy a zwiększy się tym samym wielkość zaciągniętej pożyczki umarzanej tylko w 35%. Najbardziej pesymistyczny wariant zakładający dotację w wysokości 60% przedstawia poniższa tabela:
W tym przypadku udział osoby fizycznej lub prawnej wyniesie: - wpłata własna 10% - 1600 zł; nieumorzona część pożyczki (65%) – 3120 zł co daje łącznie kwotę 4.720,00 zł za całość inwestycji.
Dopiero po otrzymaniu informacji o przyznanej dotacji, do końca października podpisywane będą umowy z mieszkańcami Szczawnicy. Na tej podstawie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie indywidualnej dokumentacji projektowej a do 12 listopada 2007r. zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji. Wyłoniona firma dla każdej osoby indywidualnie opracuje dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Każdy więc poniesie koszty wynikające z jego indywidualnych potrzeb. Podczas opracowywania dokumentacji, firma zweryfikuje również wielkość zapotrzebowania na solary, którą złożyli Państwo wcześniej. Jeżeli okaże się że zamówili Państwo za dużo solarów, projekt zostanie sporządzony na mniejszą ich liczbę a pieniądze nadpłacone zostaną zwrócone. Jeżeli zaś okaże się, że zamówiona została zbyt mała liczba solarów konieczna będzie dopłata do wniesionej wcześniej kwoty. W związku więc z opracowywaniem indywidualnych dokumentacji firma poprosi od Panstwa w domu następujące dokumenty i informacje:
- dokumentacji budynku,
-  projekt architektoniczny,
-  projekt instalacji c.w.u.,
-  projekt kotłowni,
-  zużycia c.w.u. (ewentualnie zimniej wody) w okresie letnim tj. miesiącach od czerwca do sierpnia,
-  numeru działki na której znajduje się budynek,
-  wykazu liczby mieszkańców oraz zakładanej liczby letników.
Prosimy także o uprzątnięcie kotłowni (pomieszczenia technicznego) i przeczyszczenie tabliczek znamionowych na kotłach, pompach itp.
 Po zakończeniu przez firmę sporządzania całej dokumentacji zostaną podpisane umowy z Funduszami na konkretną już wielkość zapotrzebowania. Ogłoszenie przetargu na roboty montażowe nastąpi w miesiącu grudniu, a kryteriami wyboru firmy będą:
1.Doświadczenie firmy w realizacji podobnych przedsięwzięć
2.Referencje od innych inwestorów
3.Potencjał produkcyjny pozwalający na wyprodukowanie dużej ilości
      kolektorów (pozycja firmy na rynku)
4. Zapewnieniu montażu przez własnych lub współpracujących montażystów
5. Serwis gwarancyjny w ciągu 24 godz.
6. Serwis pogwarancyjny w ciągu 24 godz.
7. Spełnienie wymogu dotyczącego parametrów produktu (wysoka jakość)
8. Cena produktu i montażu
9. Dotrzymanie terminów realizacji przedsięwzięcia. Osiągnięcie efektu ekologicznego
Po wyborze firmy, realizacja całego przedsięwzięcia powinna zakończyć się końcem 2008r. W przypadku zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska jej spłatę przewidujemy na okres 4 lat czyli w latach 2009 – 2013. Do tej pory, ze względów formalnych wszystkie kolektory zamontowane na terenie miasta będą własnością Stowarzyszenia a Państwo będziecie je eksploatować na zasadzie bezpłatnego użyczenia. Po całkowitej spłacie zaciągniętej pożyczki, kolektory przechodzą na własność mieszkańców Szczawnicy.  
Dodatkowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Urzędu Miasta Szczawnica pod numerem tel. 262 22 03 bądź też można je znaleźć na stronie internetowej www.szczawnica.pl 
 


Sekretarz Miasta
Tomasz Hurkała