Przejdź do stopki

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

Treść

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku.

Liczba petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

 

1

 

Poprawienie i doprowadzenie do użytku drogi przy ul. Języki, ciągnącej się wzdłuż potoku i nad nim w stronę ul. Kowalczyk

 

 

W ślad za złożoną petycją, Przewodniczący Rady Miejskiej, wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy o informację na temat sposobu rozpatrzenia pism kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy, na które powoływała się Autorka petycji. Pismo Przewodniczącego Rady, zostało przesłane do wiadomości wnoszącej petycję.

W dniu 27 czerwca 2019 roku, podczas X zwyczajnej sesji, Rada Miejska spełniając wymóg art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 roku o petycjach, podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji.

Petycja nie mogła zostać uwzględniona wobec nieuregulowanego stanu własnościowego drogi, który uniemożliwiał prowadzenie na niej inwestycji przez miasto.

W aktualnym stanie prawnym, ze strony miasta możliwe było jedynie wykonanie na drodze prac w trybie awaryjnym, w przypadku, gdy stan drogi zagrażałby bezpieczeństwu osób z niej korzystających.

Jak wynikało z ustaleń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, takie zagrożenie występowało, dlatego Uchwała Rady Miejskiej została przekazana Burmistrzowi Miasta i Gminy wraz z wnioskiem o wykonanie koniecznych prac, w trybie awaryjnym.

W ramach prac zrealizowanych w trybie awaryjnym, naprawiono uszkodzony przepust w ciągu drogi oraz uzupełniono nawierzchnię żwirową drogi.