Przejdź do stopki

Wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej

Treść

Wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej
2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
4. Karta informacyjna przedsięwzięcia (wytyczne zawarte we wniosku) sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
6. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
7.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Formularze / wnioski do pobrania:
Wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej    .DOC      .PDF   (kliknij aby pobrać)

 

Do wglądu:
-


Opłaty:
Opłata skarbowa:
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Płatne w kasie urzędu w dniu składania wniosku, lub na rachunek organu:

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103
Pieniński Bank Spółdzielczy nr: 60 8817 0000 0000 0589 2000 0070

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
60 dni (zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego).


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Joanna Mastalska
nr pokoju: 16, II piętro
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 29


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz. 7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica (Dziennik Podawczy)
nr pokoju: 7, I piętro
lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie ePUAP


Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:
Art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)


Opracowała: Janina Mastalska - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Wprowadził: Szatkowski Rafał - Informatyk
data aktualizacji: 28.03.2011r.