Przejdź do stopki

Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy etap II zagospodarowanie terenu dla siłowni rekreacyjno-gimnastycznej na świeżym powietrzu

Treść

Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy etap II zagospodarowanie terenu dla siłowni rekreacyjno-gimnastycznej na świeżym powietrzu

Oś priorytetowa Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Cel szczegółowy Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

 

W ramach w/w zadania Miasto i Gmina Szczawnica otrzymało dofinansowanie pochodzące ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Tatry Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020

EFRR - 14 874,66 €

Środki z budżetu państwa - 874,98 €

Wkład własny- 1 749,96 €

 

W ramach projektu planuje się montaż 5 urządzeń siłowni rekreacyjno-gimnastycznej na świeżym powietrzu:

-trenażer nóg- nożyce,

-trenażer nóg- wyciskanie

- surfer,

-wioślarz,

-ławka skośna,

Inwestycja jest realizowana na działce ewidencyjnej: 708/244 obręb I Szczawnica obok istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej. Z uwagi na duży istniejący w tym miejscu obszar zieleni planowane do montażu urządzenia będą się wkomponowywać w otoczenie.

 

Celami szczegółowymi projektu, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji działań przewidzianych w projekcie są:

1. Podniesienie jakości infrastruktury turystyczno-sportowej w rejonie gmin Szczawnicy i Leśnicy poprzez uatrakcyjnienie istniejącej ścieżki poprzez nową infrastrukturę.

2. Wzrost ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim w obrębie gmin Szczawnicy

i Leśnicy.

3. Wzrost aktywności gospodarczej a co się z tym wiąże wzrost ilości miejsc pracy.