Przejdź do stopki

Sprawozdanie za rok 2007

Treść

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania Programu Współpracy
Samorządu Miasta i Gminy Szczawnica z Organizacjami Pozarządowymi za 2007 rok


Zasady i tryb współpracy Samorządu Miasta i Gminy Szczawnica z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Szczawnicy reguluje Karta Współpracy przyjęta uchwałą XXVI/161/2005 Rady Miasta Szczawnica w dniu 31 marca 2005r. Na podstawie tego dokumentu, corocznie ustalana jest lista zadań priorytetowych, w obszarze których Władze samorządowe powinny wspierać działalność organizacji pozarządowych.  

Na terenie miasta i gminy Szczawnica działają obecnie 22 organizacje pozarządowe. Z dniem 7 listopada 2007 jako nowe stowarzyszenie na terenie Szczawnicy rozpoczął działalność „Szczawnicki chór kameralny”, który jako grupa artystyczna istnieje od września 2006r.
Celem Stowarzyszenia jest min:
·         uprawianie sztuki chóralnej na możliwie wysokim poziomie oraz propagowanie jej w kraju i za granicą
·         międzynarodowa współpraca kulturalna i intelektualna
·          popieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej
·         podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej
·         tworzenie i prowadzenie studiów zaawansowanych, programów stypendialnych, szkól letnich
·         prowadzenie działalności wspomagającej rozwój kulturalny wspólnot i społeczności lokalnych
·         prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty kulturalnej
·         wspieranie i stymulowanie prac naukowo-badawczych
·         prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i ochrony dóbr kultury sakralnej
·         podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych i społecznych
Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie Uchwały Nr VII/37/07 Rady Miasta Szczawnica z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia na rok 2007 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Burmistrz Miasta w 2007 r. dwukrotnie ogłaszał konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Szczawnicy.
Pierwszy z nich ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza nr OW-8/07 z dnia 12 kwietnia 2007r obejmował następujące obszary współpracy:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
a) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (np. organizacja
i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, organizacja festiwali, konkursów, przeglądów plenerów, warsztatów wystaw artystycznych
i historycznych, spektakli teatralnych, itp.)
Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 5.000,00 zł.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a) Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
b) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez sportowych.
c) Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych
d) Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań na rzecz kontaktów
i współpracy międzynarodowej
Na zadania określone w pkt. a – d przeznaczono kwotę w wysokości 9.000,00 zł.
3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności
a) Współdziałania w realizacji zadań z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony ludności
      Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł.
4. Pomoc społeczna - w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych
a)      Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych.
Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 1.000,00 zł.
W sumie w budżecie miasta na zadania związane z realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie miasta Szczawnica w roku 2007 przeznaczono kwotę 17.000,00 zł.
W dniu 24 maja 2007 r. w godzinach 10.00 - 12.30 w Biurze Rady Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej wnioski
o dotację na realizację zadań publicznych w roku 2007 z budżetu miasta Szczawnica,
Komisja Konkursowa w składzie
z ramienia Rady Miasta Szczawnica:
·        Pasek Bogusława - Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
·        Dziedzina Wiwer Marian - Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
·        Węglarz Henryk - Komisja Planowania i Budżetu
2)      z ramienia Urzędu Miasta Szczawnica:
·       Szczepaniak Anna – Stanowisko ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
·       Hurkała Tomasz – Koordynator ds. organizacji pozarządowych
dokonała analizy i szczegółowo omówiła złożone przez organizacje pozarządowe oferty na realizację zadania publicznego.
Spośród 9 ofert, terminowo złożonych na ogłoszony przez Burmistrza Miasta Szczawnica z otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 8 ofert spełniało wymogi podmiotowe i przedmiotowe określone szczegółowo w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
W wyniku szczegółowej oceny prawidłowo złożonych ofert, Komisja Konkursowa zaproponowała, aby w ramach tegorocznego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, dotacje celowe otrzymały następujące organizacje:
 

 

 

L.p.

Nazwa organizacji pozarządowej

Tytuł zadania

Proponowana kwota dofinansowania

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

1.

Zarząd Główny Związku Podhalan

Czwarty Góralski Festyn Rodzinny”

5.000,00 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu – wspieranie działań w zakresie współpracy polsko-niemieckiej”

3.000,00 zł

2.

Klub Sportowy PIENINY

 

Organizacja Memoriału A. i A. Wernerów na Dunajcu przez Klub Sportowy PIENINY
w Szczawnicy”

1.500,00 zł

3.

Klub Sportowy JARMUTA

Zagospodarowanie terenu przez Klub Sportowy JARMUTA-KOLEX Szczawnica pod działalność rekreacyjno-sportową na terenie miasta Szczawnica zlokalizowanego w „Malinowie” – dalsze prace związane z wykończeniem wnętrz szatni piłkarskich”

4.500,00 zł

Pomoc społeczna – w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych

1.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Szczawnicy

Wycieczka do Kazimierza Dolnego – integracja międzypokoleniowa”

1.000,00 zł

Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności

1.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Jaworkach

Ćwiczenia pożarnicze OSP Jaworki, jednostek OSP z terenu miasta oraz Spiskiej Soboty w celu doskonalenia umiejętności w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych i współdziałania”

2.000,00 zł

 


II otwarty konkurs ofert ogłoszony został w listopadzie 2007 r. a jego zakres rzeczowy obejmował działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Środki na realizację tego zdania zostały zabezpieczone w budżecie Miasta na rok 2008.
W ramach w/w obszaru do realizacji wybrano zadanie pn. Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych.
Dotacja w wysokości 20.000,00 zł udzielona została Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osóbz Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy na realizację zadania pn. „Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych”. W/w zadanie realizowane jest od stycznia 2008 r.
Zadania zrealizowane w 2007 roku z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
 
W 2007 roku z Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały przekazane środki finansowe na:
  • Klub Sportowy Jarmuta6.500 zł – środki przeznaczona na wyjazdy zawodników na mecze, zakup sprzętu sportowego, pokrycie wyjazdów na obozy
  • Klub Sportowy Pieniny6.500 zł – zakup sprzętu sportowego, wyjazdy na obozy
  • OSP Szczawnica6.000 zł – adaptacja i wykończenie sali do ćwiczeń, zakup sprzętu sportowego
Ponadto w 2007 r. zastosowana została ulga podatkowa względem Klubu Sportowego PIENINY w wysokości 1171,00 zł oraz umorzony został podatek Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy w wysokości 4598,00 zł.
Natomiast Klub Sportowy JARMUTA uzyskał dochody z tytułu prowadzenia inkasa na placu targowym w Szczawnicy w wysokości 7502,50 zł
W ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi realizowane były również następujące działania:
·    Wspólnie z Klubem Sportowym Jarmuta, miasto współorganizowało:
o       imprezę sportową pn. „Festyn Piłkarski o puchar Burmistrza Miasta Szczawnica” /udział finansowy miasta w organizowanej imprezie wyniósł 2915,49 zł/
o       Międzygminny turniej halowy pn. „Puchar Pienin” – udział Miasta w kwocie 101,66 na zakup pucharów.
·    Wspólnie z Klubem Sportowym Pieniny, miasto współorganizowało Memoriał A. i A. Wernerów – Międzynarodowe Regaty Slalomowe /udział finansowy miasta w organizowanej imprezie sportowej wyniósł 2.762,79 zł/
·    Wspólnie ze Zwiazkiem wędkarskim Miasto współorganizowało „Muchowe zawody o puchar Burmistrza Miasta Szczawnica”. Kwota dofinansowania wyniosła 346,34zł.

 

Ponadto, organizacje pozarządowe brały czynny udział służąc swa pomocą w organizacji min. takim miejskich imprez jak: „Mały puchar Burmistrza Miasta w konkurencjach alpejskich i smowbordzie”, „II Międzynarodowy bieg Pieniński”, czy cykl imprez w ramach „Lata Pienińskiego”.