Przejdź do stopki

Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy do trzech miesięcy

Treść

Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy do trzech miesięcy

 

Kogo dotyczy:
Osoby przebywające czasowo na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

 

Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty
2. Poświadczenie zameldowania wystawione przez administratora lub właściciela obiektu, w którym osoba jest zakwaterowana (karta ordynacyjna kuracjusza przebywającego w sanatorium, książka meldunkowa w przypadku zakwaterowania w kwaterach prywatnych)
3. Podanie o wydanie zaświadczenia
4. Odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego dziecka przebywającego z rodzicami lub opiekunami prawnymi


Formularze / wnioski do pobrania:
Podanie o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy        .DOC           .PDF 

Opłaty:

Nie pobiera się.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Od ręki.


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Ewidencja Ludności
Lucja Czaja
nr pokoju: 6, parter
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 23


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko Ewidencji Ludności
nr pokoju: 6, parter


Tryb odwoławczy:
Zażalenie.


Podstawa prawna :

§11ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji a dnia 24grudnia 2002 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 236 poz. 1999 ).
 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Art.2.
1. Za pasy małego ruchu granicznego uważa się obszary położone po obu stronach granicy państwowej, każdy o szerokości 15 kilometrów. Jeżeli wyznaczony w ten sposób pas małego ruchu granicznego przedziela obszar gminy, włącza się do niego pozostałą część gminy.
Art.3.
1. Przekraczanie granicy państwowej w ramach małego ruchu granicznego odbywa się w przejściach granicznych dostępnych dla ruchu osobowego oraz w przejściach granicznych przeznaczonych wyłącznie dla małego ruchu granicznego.
Art. 4
1. Do przekraczania granicy państwowej w ramach małego ruchu granicznego oraz pobytu w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z niniejszą umową, uprawniają:
1) dowody osobiste obywateli obu Umawiających się Stron, zawierające urzędowe poświadczenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w pasie małego ruchu granicznego,
2) paszporty obywateli obu Umawiających się Stron zamieszkałych w pasie małego ruchu granicznego,
3) imienne listy zbiorowe poświadczone przez właściwy organ gminy wchodzącej w obszar pasa małego ruchu granicznego, zaopatrzone w fotografie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 18 roku życia, lub obywateli Republiki Słowackiej, którzy nie ukończyli 15 roku życia, będących uczestnikami zorganizowanych grup szkolnych, kolonii i obozów młodzieżowych. Imienne listy zbiorowe są ważne nie dłużej niż 30 dni od dnia ich poświadczenia.
2. Dzieci, które nie posiadają paszportu i nie są uczestnikami zorganizowanych grup, o których mowa w ustępie 1 punkt 3, mogą przekraczać granicę państwową i przebywać w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony w towarzystwie jednego z rodziców lub prawnego opiekuna, o ile są wpisane do jego dowodu osobistego lub paszportu. Jeżeli w dowodzie osobistym lub paszporcie takiego wpisu nie ma, to stopień pokrewieństwa lub sprawowanie prawnej opieki nad dzieckiem potwierdzane jest innym urzędowym dokumentem wydanym przez właściwy organ jednej z Umawiających się Stron.
3. Dzieci będące uczestnikami zorganizowanych grup szkolnych, kolonii i obozów młodzieżowych mogą przekraczać granicę państwową na podstawie dokumentów, o których mowa w ustępie 1 punkt 3, wyłącznie pod opieką nauczyciela lub wychowawcy, będącego pełnoletnim organizatorem grupy i posiadającego dokument, o którym mowa w ustępie 1 punkt 1 lub 2.
4. Jeżeli z dokumentu, o którym mowa w ustępie 1, nie wynika, że jego posiadacz jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy w pasie małego ruchu granicznego, wymagane jest urzędowe poświadczenie takiego zameldowania.
5. Właściwe organy obu Umawiających się Stron wymienią wzory dokumentów, o których mowa w ustępie 1.
6. Postanowienia artykułu 4 mogą być zmieniane, na podstawie wzajemnego uzgodnienia, w drodze wymiany not między Rządami obu Umawiających się Stron.
Art. 5
Osoby, o których mowa w artykule 1, mogą przebywać w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony nie dłużej niż 7 dni od dnia przekroczenia granicy państwowej.
Art. 6
Umowa niniejsza nie narusza prawa Umawiających się Stron do zakazu wjazdu na swoje terytorium lub skrócenia pobytu tam obywatela drugiej Umawiającej się Strony.
Art. 7
Osoby przekraczające granicę państwową w ramach ruchu granicznego podlegają kontroli granicznej i celnej

 


Opracowała: 
Lucja Czaja - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał
Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 20.06.2011 r.