Przejdź do stopki

Sprawozdanie za rok 2008

Treść

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania Programu Współpracy
Samorządu Miasta i Gminy Szczawnica z Organizacjami Pozarządowymi za 2008 rok

Zasady i tryb współpracy Samorządu Miasta i Gminy Szczawnica z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Szczawnicy reguluje Karta Współpracy przyjęta uchwałą XXVI/161/2005 Rady Miasta Szczawnica w dniu 31 marca 2005r. Na podstawie tego dokumentu, corocznie ustalana jest lista zadań priorytetowych, w obszarze których Władze samorządowe powinny wspierać działalność organizacji pozarządowych.  
 
Na terenie miasta i gminy Szczawnica działają obecnie 22 organizacje pozarządowe.
Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie Uchwały Nr XXI/121/08 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia na rok 2008 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Burmistrz Miasta i Gminy w 2008 r. dwukrotnie ogłaszał konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Szczawnicy.
Pierwszy z nich ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza nr OW-6/2008 z dnia 14 marca 2008r obejmował następujące obszary współpracy:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
a) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (np. organizacja
i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, organizacja festiwali, konkursów, przeglądów plenerów, warsztatów wystaw artystycznych
i historycznych, spektakli teatralnych, itp.)
Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 11.000,00 zł.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a) Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
b) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez sportowych.
c) Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych
d) Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań na rzecz kontaktów
i współpracy międzynarodowej
Na zadania określone w pkt. a – d przeznaczono kwotę w wysokości 10.000,00 zł.
3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności
a) Współdziałania w realizacji zadań z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony ludności
      Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 3.000,00 zł.
4. Pomoc społeczna
a)      Działanie na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej a także wyrównywanie szans tych osób i rodzin.
Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 1.000,00 zł.
W sumie w budżecie miasta na zadania związane z realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie miasta i gminy Szczawnica w ramach ogłoszonego konkursu przeznaczono kwotę 25.000,00 zł.
W dniu 22 kwietnia 2008 r. w godzinach 10.00 - 12.30 w Biurze Rady Miejskiej
w Szczawnicy przy ul. Szalaya 103, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o dotację na realizację zadań publicznych w roku 2008 z budżetu miasta i gminy Szczawnica,
Komisja Konkursowa w składzie
      1) z ramienia Rady Miejskiej w Szczawnicy:
·        Pasek Bogusława - Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
·        Dziedzina Wiwer Marian - Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
·        Węglarz Henryk - Komisja Planowania i Budżetu
2)      z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica:
·       Szczepaniak Anna – Stanowisko ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
·       Hurkała Tomasz – Koordynator ds. organizacji pozarządowych
dokonała analizy i szczegółowo omówiła złożone przez organizacje pozarządowe oferty na realizację zadania publicznego.
Spośród 8 ofert, terminowo złożonych na ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 8 ofert spełniało wymogi podmiotowe
i przedmiotowe określone szczegółowo w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
W wyniku szczegółowej oceny prawidłowo złożonych ofert, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzją Burmistrza dotacje celowe otrzymały następujące organizacje:
 
 
 
L.p.
Nazwa organizacji pozarządowej/jednostki organizacyjnej/ podmiotu
Tytuł zadania
Kwota dofinansowania
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
1.
Zarząd Główny Związku Podhalan
„Piąty góralski festyn rodzinny”
5.000,00 zł
2.
Szczawnicki Chór Kameralny
„Dawne śpiewy górali szczawnickich jako inspiracja dla twórczości współczesnych polskich kompozytorów muzyki chóralnej
6.000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
3.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy
„Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży, osób starszych z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełno sprawnościami w Kole PSOUU w Szczawnicy
3.500,00 zł
4.
Klub Sportowy JARMUTA
„zagospodarowanie terenu przez Klub Sportowy JARMUTA-KOLEX Szczawnica pod działalność rekreacyjno sportową na terenie Miasta Szczawnica zlokalizowanego w Malinowie dalsze prace związane z wykończeniem wnętrz szatni piłkarskich
6.500,00 zł
Pomoc społeczna – działania na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
5.
Ochotnicza Straż Pożarna- Szlachtowa 
„Pomoc dla dzieci i młodzieży z terenu Szlachtowej – wakacyjne zajęcia sportowe”
1.000,00 zł
Porządek i bezpieczeństwo publiczne , ratownictwo i ochrona ludności
6.
Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnicy 
„Popularyzacja wśród młodzieży z terenu Szczawnicy zagadnień ochrony przeciwpożarowej”
1.000,00 zł
7.
Ochotnicza Straż Pożarna w Szlachtowej
„Promowanie właściwych postaw wśród społeczeństwa Szlachtowej w związku z zagrożeniem utraty mienia oraz bezpieczeństwa”
2.000,00 zł

II otwarty konkurs ofert ogłoszony został w listopadzie 2008 r. a jego zakres rzeczowy obejmował działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Środki na realizację tego zdania zostały zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy na rok 2009.
W ramach w/w obszaru do realizacji wybrano zadanie pn. Transport uczniów niepełnosprawnych
i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych.
Dotacja w wysokości 20.000,00 zł udzielona została Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy na realizację zadania pn. „Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych”.
W/w zadanie realizowane jest od stycznia 2009 r.
 
Ponadto z budżetu miasta i gminy Szczawnica na rok 2008 wydatkowana została kwota 20.000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych.
Dotacja udzielona została Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy w wyniku otwartego konkursu ofert, który rozstrzygnięty został w dniu 31 grudnia 2007 r.
 
 
Zadania zrealizowane w 2008 roku z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
 
W 2008 roku z Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii zostały przekazane środki finansowe na:
-     Klub Sportowy Jarmuta9.500 zł – środki przeznaczona na wyjazdy zawodników na mecze, zakup sprzętu sportowego, pokrycie wyjazdów na obozy
-     Klub Sportowy Pieniny9.000 zł – zakup sprzętu sportowego, wyjazdy na obozy
-     OSP Szczawnica2.500 zł – adaptacja i wykończenie sali do ćwiczeń, zakup sprzętu sportowego
-     OSP w Jaworkach 1.500zł – organizacja zawodów sprawnościowych
-     Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Jaworek 1.500zł – modernizacja boiska sportowego
-     Klub Sportowy Jarmuta 4.500zł – dofinansowanie prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
Ponadto w 2008 r. zastosowana została ulga podatkowa względem Klubu Sportowego PIENINY
w wysokości 1.032,00 zł. Natomiast Klub Sportowy JARMUTA uzyskał dochody z tytułu prowadzenia inkasa na placu targowym w Szczawnicy w wysokości 10.726,00 zł
W ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi realizowane były również następujące działania:
 
·    Wspólnie z Klubem Sportowym Jarmuta, miasto współorganizowało:
-      II Towarzyski Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica – wielkość środków finansowych wydatkowanych z budżetu miasta i gminy
w roku 2008 na realizację przedmiotowego zadania 2.816,08 zł
·    Wspólnie z Klubem Sportowym Pieniny, miasto współorganizowało:
-      II Ogólnopolskie Zawody Uczniowskich Klubów Sportowych w slalomie kajakowym o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica – gdzie środki finansowe z budżetu wyniosły 3.182,54 zł
-      Memoriał Anny i Artura Wernerów – 3.000,00 zł