Przejdź do stopki

Sprawozdanie za rok 2019

Treść

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy
z wykonania Programu Współpracy Samorządu Miasta i Gminy Szczawnica
z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok

 

W 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica zarejestrowanych było 30 organizacji pozarządowych.

Podstawowym dokumentem regulującym kwestie współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi była ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która obejmowała swoim zakresem głównie stowarzyszenia, fundacje (z wyłączeniem fundacji tworzonych przez partie polityczne) oraz kościelne (wyznaniowe) osoby prawne, jeśli ich cele statutowe obejmowały prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Kolejnym istotnym dokumentem regulującym współpracę z organizacjami pozarządowymi był roczny program współpracy administracji samorządowej z organizacjami, który szczegółowo opisywał zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami.

Program współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, został uchwalony Uchwałą nr LVI/383/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 14 listopada 2018 r., a jego uchwalenie  poprzedzone zostało konsultacjami, które odbyły się w dniach od  30 października 2018 roku do 13 listopada 2018 roku.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowany był w okresie od
01 stycznia do 31 grudnia 2019 r., a jego głównym celem było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego do lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych.

Wśród priorytetowych zadań publicznych wyróżniono w 2019 roku następujące obszary współpracy:

Obszar 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Obszar 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

Obszar 3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne,

Obszar 4. Turystyka i krajoznawstwo,

Obszar 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

Obszar 6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Współpraca Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 przyjmowała zarówno finansową, jaki i pozafinansową formę.

Współpraca ta dotyczyła w szczególności:

 1. zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych, poprzez wspieranie działań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
  i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 4. prowadzenia bazy danych organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Szczawnica;
 5. nieodpłatnego udostępniania, w miarę możliwości, pomieszczeń należących do zasobów Miasta i Gminy Szczawnica;
 6. rozpowszechniania za pośrednictwem oficjalnego portalu internetowego miasta, informacji na temat przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe;
 7. promowania akcji przekazywania 1% podatku dochodowego na szczawnickie organizacje pożytku publicznego;

 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Udzielenie pomocy finansowej w formie wsparcia poprzedzone było ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określała ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie natomiast zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert każdorazowo regulowało Zarządzenie organu wykonawczego tj. Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym w 2019 roku udzielono dotacji z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

 

Lp.

Tytuł zadania

Nazwa organizacji pozarządowej/ jednostki organizacyjnej

kwota przyznanego dofinansowania

kwota wykorzystanego dofinansowania

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1

X  Jubileuszowy Przegląd Ludowej Twórczości Artystycznej - Szczawnica 2019

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy

2.700,00

2.700,00

2

Nie ma jak u mamy - muzyka łączy pokolenia

Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

1.770,00

1.770,00

3

Szczawnica, którą kochamy - promocja Miasta i Gminy Szczawnica poprzez kulturę i sztukę regionu

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

4.430,00

4.430,00

4

XVI Góralski Festyn  Rodzinny

Pieniński Oddział Związku Podhalan Szczawnicy

6.100,00

6.100,00

5

Muzyka nad Zdrojami 2019

Fundacja Kulturalny Szlak

5.000,00

5.000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

6

Aktywizacja fizyczna  na basenie dla osób niepełnosprawnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej Perła w Szczawnicy

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy

990,00

990,00

7

Wakacje w Kajaku

Klub Sportowy Pieniny

4.000,00

4.000,00

8

Organizacja zajęć sportowych z akcentem na piłkę nożną sposobem na aktywizację sportową dzieci i młodzieży w Szczawnicy

Klub Sportowy Jarmuta

6.000,00

6.000,00

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

         9  

Pierwsza Pomoc dla Szczawnicy Etap I

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Podhalańska
Rabka-Zdrój

3.000,00

3.000,00

Turystyka i krajoznawstwo

10

Renowacja Szlaków Pełnych Zdrowia

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

3.000,00

3.000,000

Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

11

Wiek seniora, wigor juniora

Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

1.000,00

1.000,00

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

12

Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy

25.000,00

25.000,00

 

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym w 2019 roku udzielono dotacji z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w ramach trybu małych zleceń (zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej / jednostki organizacyjnej

Tytuł zadania

kwota

przyznanego dofinansowania

kwota wykorzystanego dofinansowania

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1

Barokowe Eksploracje 2019 - koncert oratoryjny

Szczawnicki Chór Kameralny

5.000,00

5.000,00

 

Monitoring realizacji programu współpracy - dane za rok 2019 (zgodnie z § 20 ust. 2 Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019):

 • liczba otwartych konkursów ofert – 3
 • liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – 13 - liczba ofert złożonych w trybie małych zleceń - 1
 • liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego – 13 (w tym jedna zawarta w trybie małych zleceń)
 • liczba umów, które nie zostały zrealizowane, (rozwiązane, zerwane lub unieważnione) - 0
 • liczba umów zawartych w formie:
  • wsparcia – 13
  • powierzenia - 0
 • liczba obszarów zadaniowych - 6
 • wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach zadaniowych:
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 25.000,00 zł
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 10.990,00 zł
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne 3.000,00 zł
 • Turystyka i krajoznawstwo – 3.000,00 zł
 • Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 1.000,00 zł
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 25.000,00 zł
 • liczba beneficjentów realizowanych zadań – ogółem około 4900 osób

Ponadto w 2019 r. Klub Sportowy JARMUTA uzyskał dochody z tytułu prowadzenia inkasa na placu targowym w wysokości – 17.000,00 natomiast wobec Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy zastosowano ustawowe zwolnienie z podatku od nieruchomości w kwocie 7.542,00 zł.