Przejdź do stopki

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Treść


Zawarciezwiązku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.


Wymagane dokumenty:
1. W przypadku panny i kawalera:
 • odpisy skrócone aktu urodzenia,
 • do wglądu : dowody osobiste .
2. W przypadku osób rozwiedzionych :
 • odpisy skrócone aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencja wyroku sądu,
 • do wglądu : dowody osobiste .
3. W przypadku wdowców:
 • odpisy skrócone aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
 • do wglądu : dowód osobisty.
4. W przypadku, gdy jednąz osób jest cudzoziemiec:
 • odpis skrócony aktu urodzenia wraz z jego urzędowymtłumaczeniemdokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne stwierdzające możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego. W przypadku trudności w uzyskaniu takiego zaświadczenia – postanowienie sądu rejonowego ( właściwego wg miejsca pobytu czasowego cudzoziemca ) zwalniające od obowiązku przedłożeniatakowego,
 • do wglądu :paszport: w przypadku zamieszkiwania w Polsce na pobyt stały – karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych; zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
Opłaty:
 • zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego – 5 zł. (w znaczkach skarbowych).
 • za każdy załącznik – 0.50 zł. (w znaczkach skarbowych).
 • za sporządzenie aktu małżeństwa – 75 zł. (w znaczkach skarbowych).
 • za podanie o wydanie odpisów skróconych aktu małżeństwa – 5 zł. (w znaczkach skarbowych).
W kasie Urzędu Miasta od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
ustalenie terminu zawarcia związku małżeńskiego - od ręki

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy
Nr pokoju: 06
Nr telefonu: (018) 2622203 wew.27

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:
art. 1 § 1, art. 3 – 7 i art.9 – 15 ustawyz dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 roku, Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)oraz art. 12,art. 53 – 56 ustawyz dnia 29 września 1986 roku- Prawo o aktach stanucywilnego (Dz. U. z 1986 roku Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami ).

Uwagi:
 • Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinnyco najmniejna miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wspólnego złożenia dokumentów i zapewnień.
 • Nie możezawrzeć związku małżeńskiego osoba, która nie ukończyła lat osiemnastu. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie związku małżeńskiego kobiecie, która nie ukończyła szesnastu lat.

Opracował: Z-ca Kierownika USC - mgr Joanna Stychno
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda
Data aktualizacji: 03.01.2006 r.