Przejdź do stopki

Rewitalizacja przestrzeni publicznych uzdrowiskowego centrum Szczawnicy etap II

Treść

Logotyp z grafikami "Fundusze Europejskie - Program Regionalny", "Rzeczpospolita Polska", "Małopolska", Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego"

 

„Rewitalizacja przestrzeni publicznych uzdrowiskowego centrum Szczawnicy etap II”

 

    W dniu 17 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały Nr 65/19 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) dokonał wyboru do dofinansowania 5 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 10 505 873,14 zł.


W ramach konkursu złożono 15 wniosków o dofinansowanie  na łączną kwotę dofinansowania 40 522 226,20 zł., co stanowiło ok. 368% dostępnej w ramach konkursu alokacji.
Miasto i Gmina Szczawnica znalazła się na drugim miejscu na liście o dofinansowanie złożonego projektu pt: „Rewitalizacja przestrzeni publicznych uzdrowiskowego centrum Szczawnicy etap II” W dniu 19.06.2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podpisał Umowę o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Małopolskiego.


Wartość całkowita projektu: 3 046 092,71 zł, kwota dofinansowania: 1 963 421,25 zł

Cel projektu:
1.STWORZENIE ATRAKCYJNEJ OFERTY I INFRASTRUKTURY DO ROZWOJU TURYSTYKI AKTYWNEJ, REKREACYJNEJ, PROZDROWOTNEJ.
2.PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI UZDROWISKA SZCZAWNICA A CO ZA TYM IDZIE POPRAWA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ.
3. WZROST ZATRUDNIENIA I ZWIĄZANY Z NIM SPADEK BEZROBOCIA.
4. WZMOCNIENIE I UZUPEŁNIENIE OFERTY UZDROWISKA POPRZEZ MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY I JEJ DOPASOWANIE DO UPRAWIANIA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU.
5. WZROST ZATRUDNIENIA I ZWIĄZANY Z NIM SPADEK BEZROBOCIA.

 

Projekt dotyczy modernizacji przestrzeni publicznych Uzdrowiska:

1. Przebudowy ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury w obrębie Alei I Maja, podkreślając zabytkowy charakter obszaru dostosowując ciągi piesze do historycznego rodzaju zabudowy.
2. Budowy nowych chodników na ul. Połoniny i Św. Krzyża oraz rozbudowy ciągów jezdnych.
3. Budowy nowego punktu widokowego i przebudowy ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego na ul. Bereśnik.
Zagospodarowana przestrzeń publiczna będzie pełnić funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe, do codziennego użytkowania przez różne grupy odbiorców.


Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło w dniu 28.05.2020 roku.