Przejdź do stopki

Sprawozdanie za rok 2020

Treść

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy
z wykonania Programu Współpracy Samorządu Miasta i Gminy Szczawnica
z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok

W 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica zarejestrowanych było 30 organizacji pozarządowych.

Podstawowym dokumentem regulującym kwestie współpracy organów administracji  publicznej, w tym organów jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), która obejmuje swoim zakresem głównie stowarzyszenia, fundacje (z wyłączeniem fundacji tworzonych przez partie polityczne) oraz kościelne (wyznaniowe) osoby prawne, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Kolejnym istotnym dokumentem regulującym współpracę z organizacjami pozarządowymi jest roczny program współpracy administracji samorządowej z organizacjami, który szczegółowo opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami.

Program współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, został uchwalony Uchwałą nr XIV/84/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 listopada 2019 r. Program powstał przy udziale organizacji pozarządowych, a jego uchwalenie  poprzedzone zostało konsultacjami, które odbyły się w dniach od 25 października do
05 listopada 2019 rok.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowany był w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r., a jego głównym celem było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego do lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych.

Wśród priorytetowych zadań publicznych wyróżniono w 2020 roku następujące obszary współpracy:

Obszar 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Obszar 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

Obszar 3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne,

Obszar 4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

Obszar 5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

Obszar 6. Turystyka i krajoznawstwo.

Współpraca Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 przyjmowała zarówno finansową, jaki i pozafinansową formę.

Współpraca ta dotyczyła w szczególności:

 1. zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych, poprzez wspieranie działań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
  i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 4. prowadzenia bazy danych organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Szczawnica;
 5. nieodpłatnego udostępniania, w miarę możliwości, pomieszczeń należących do zasobów Miasta i Gminy Szczawnica;
 6. rozpowszechniania za pośrednictwem oficjalnego portalu internetowego miasta, informacji na temat przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe;
 7. promowania akcji przekazywania 1% podatku dochodowego na szczawnickie organizacje pożytku publicznego;

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Udzielenie pomocy finansowej w formie wsparcia poprzedzone było ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określała ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie natomiast zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert każdorazowo regulowało Zarządzenie organu wykonawczego tj. Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym w 2020 roku udzielono dotacji z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

Lp.

Tytuł zadania

Nazwa organizacji pozarządowej / jednostki organizacyjnej

Kwota dofinansowania
(w zł)

Kwota wykorzystanego dofinansowania

Obszar współpracy: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1.

Transport uczniów niepełnosprawnych
i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Szczawnicy

25.000,00

25.000,00

W 2020 roku z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica nie udzielono dotacji w ramach trybu małych zleceń (tj. zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
Monitoring realizacji programu współpracy - dane za rok 2020 (zgodnie z § 20 ust. 2 Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020):

 • liczba otwartych konkursów ofert - 1
 • liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – 1
 • liczba ofert złożonych w trybie małych zleceń - 0
 • liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego – 1
 • liczba umów, które nie zostały zrealizowane, (rozwiązane, zerwane lub unieważnione) - 0
 • liczba umów zawartych w formie:
  • wsparcia - 1
  • powierzenia - 0
 • liczba obszarów zadaniowych - 1
 • wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach zadaniowych:
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 25.000,00 zł
 • liczba beneficjentów realizowanego zadania – ogółem około 22 osób

Ponadto w 2020 r. Klub Sportowy JARMUTA uzyskał dochody z tytułu prowadzenia inkasa na placu targowym w wysokości – 11.000,00 natomiast wobec Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy zastosowano ustawowe zwolnienie z podatku od nieruchomości w kwocie 7.542,20 zł.