Przejdź do stopki

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Treść

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

 

Kogo dotyczy:
Dzieci oraz osoby, które ukończyły 18 rok życia i nigdy nie posiadały dowodu osobistego.

 

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego
- Dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm – 4,50 cm
- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego
- Odpis skrócony aktu urodzenia
- Poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby

Formularze / wnioski do pobrania:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego     .PDF 

Opłaty:

Nie pobiera się.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Ok. 30 dni


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Ewidencja Ludności
Lucja Czaja
nr pokoju: 6, parter
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 23


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko Ewidencji Ludności
nr pokoju: 6, parter


Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Podstawa prawna :

Art.34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. O ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. Z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami )

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Aktu nie dostarcza się jeżeli został sporządzony w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:
- bez nakrycia głowy – wyjątek: dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej
- bez okularów z ciemnymi szkłami – wyjątek: dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności
- głowa w lewym pół profilu z widocznym lewym uchem , równomiernie oświetlona twarz
Składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście .Osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek . W przypadku dzieci , które nie ukończyły 13 roku życia wniosek o wydanie dowodu osobistego składają rodzice , podpisując go.
Ważność dowodów osobistych:
Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony.

 


Opracowała: 
Lucja Czaja - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał
Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 20.06.2011 r.