Przejdź do stopki

Sprawozdanie za rok 2006

Treść

Sprawozdanie ze współpracy Samorządu Miasta Szczawnica z Organizacjami Pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta za 2006 rok   

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania Programu Współpracy
Samorządu Miasta Szczawnica z Organizacjami Pozarządowymi za 2006 rok


Formalizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Szczawnica samorząd rozpoczął w roku 2003 realizując zapisy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i przystępując do realizacji programu pt. „Organizacje społeczne parterem samorządu w drodze do Unii Europejskiej”.

Na terenie miasta Szczawnica działają obecnie 23 organizacje pozarządowe, które realizują swoje zadania z zakresu :
 • pomocy społecznej,
 • rehabilitacji osób niepełnosprawnych, profilaktyki i ochrony zdrowia,
 • organizacji imprez sportowych i kulturalnych,
 • organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • edukacji,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i ich terapii,
 • ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • promocji i kultywowania tradycji regionalnych,
 • lokalnego rozwoju.
Lista zadań priorytetowych określonych na 2006 rok obejmowała:
 1. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży (kółka zainteresowań, świetlice, kluby itd.),
 2. Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 3. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez sportowych,
 4. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji np.: (organizacjai prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, organizacja festiwali, konkursów, przeglądów plenerów, warsztatów wystaw artystycznych i historycznych, spektakli teatralnych, itp.),
 5. Organizacja międzypokoleniowych spotkań i imprez integracyjnych, aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych,
 6. Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych,
 7.  Inicjowanie działań na rzecz powstania mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych,
 8. promocja zatrudnienia oraz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 9. Przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez m.in. programy profilaktyczne,
 10. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań na rzecz kontaktówi współpracy międzynarodowej,
 11. Wspieranie przedsięwzięć ekologicznych,
 12. Podnoszenie kwalifikacji członków organizacji pozarządowych poprzez organizacje szkoleń, kontynuacja formy spotkań Forum Organizacji Pozarządowych,
 13. Współdziałania w realizacji zadań z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony ludności (np.: OSP, GOPR),
 14. Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych.
Zadania zrealizowane w 2006 roku w ramach ogłaszanych, przez Burmistrza Miasta Szczawnica, otwartych konkursach ofert.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie Uchwały Nr XL/241/2006 Rady Miasta Szczawnica z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia na rok 2006 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Burmistrz Miasta w 2006 r. trzykrotnie ogłaszał konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Szczawnicy.

I otwarty konkurs ofert ogłoszony został w kwietniu 2006 r. a jego zakres rzeczowy obejmował następujące obszary współpracy:

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
a) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (np. organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, organizacja festiwali, konkursów, przeglądów plenerów, warsztatów wystaw artystycznych i historycznych, spektakli teatralnych, itp.)
Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 6.000,00 zł.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a) Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
b) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez sportowych.
c) Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych
d) Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań na rzecz kontaktów i współpracy międzynarodowej

Na zadania określone w pkt. a – d przeznaczono kwotę w wysokości 9.000,00 zł.

3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
a) Organizacja międzypokoleniowych spotkań i imprez integracyjnych, aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych
b) Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych
c) Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych

Na zadania określone w pkt. a – c  przeznaczono kwotę w wysokości 20.000,00 zł.

4. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności
a) Współdziałania w realizacji zadań z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony ludności

Na zadanie określone w pkt. a przeznaczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł.

W wymaganym terminie tj. do dnia 06 maja 2006 r. złożonych zostało osiem ofert /dziewiąta oferta wpłynęła dnia 08 maja 2006 r., czyli po wymaganym terminie/.

Powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Rady Miasta, koordynatora ds. organizacji pozarządowych oraz pracownika merytorycznie właściwego dla rozpatrywanej sfery zadań, dokonała w dniu 10 maja 2006 r. oceny terminowo złożonych ofert, biorąc pod uwagę przede wszystkim kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz elementy wynikające bezpośrednio z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
a mianowicie:

 • możliwość realizacji zadania przez oferenta,
 • kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
W wyniku przeprowadzonej analizy spośród ośmiu terminowo złożonych ofert, cztery spełniały wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie.

Wypracowana przez członków Komisji Konkursowej opinia dotycząca prawidłowo złożonych przez organizacje pozarządowe ofert na realizację zadań publicznych została przedłożona w formie protokołu Burmistrzowi Miasta.

Ostatecznie, w drodze decyzji podjętej przez Burmistrza Miasta, dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej/ jednostki organizacyjnej/podmiotu

Tytuł zadania

Kwota dofinansowania

1.

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

Organizacja obchodów 20-lecia istnienia Klubu Twórczego TPSP w Szczawnicy”

3.500,00 zł

2.

Zarząd Główny Związku Podhalan

Trzeci Górski Festyn Rodzinny”

2.500,00 zł

3.

Klub Sportowy JARMUTA

Zagospodarowanie terenu przez Klub Sportowy JARMUTA Szczawnica pod działalność rekreacyjno-sportową na terenie miasta Szczawnica zlokalizowanego w „Malinowie” – montaż siatek maskujących za bramkami piłkarskimi oraz wykończenie pomieszczeń szatni piłkarskiej obejmujących szatnie poszczególnych zespołów oraz pomieszczenie sędziowskie i magazyn sprzętu”.

9.000,00 zł

4.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy

Aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Szczawnica poprzez ich udział w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych prowadzonych w placówkach Stowarzyszenia, oraz transport i opieka nad uczniami w czasie przewozu do placówek edukacyjnych”

20.000,00 zł


RAZEM:


 35.000,00 zł


W ramach I konkursu ofert nie została udzielona dotacja w zakresie obszaru współpracy dot.
porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.

II otwarty konkurs ofert ogłoszony został przez Burmistrza Miasta 31 maja 2006 r. a jego zakres rzeczowy obejmował wspomniany obszar współpracy, czyli:

Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności   

Na zadanie pn. współdziałanie w realizacji zadań z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony ludności przeznaczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dotacja w wysokości 2.000,00zł udzielona została Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnicy na realizację zadania pn. „Ćwiczenia pożarnicze – Szczawnica 2006”.

III otwarty konkurs ofert ogłoszony został w listopadzie 2006 r. a jego zakres rzeczowy obejmował następujący obszar współpracy:

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

W ramach w/w obszaru do realizacji wybrano zadanie pn. Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych.

Dotacja w wysokości 18.000,00 zł udzielona została Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy na realizację zadania pn. „Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych”.

W/w zadanie realizowane jest od stycznia 2007 r.

Zadania zrealizowane w 2006 roku z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

 
W 2006 roku z Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii zostały przekazane środki finansowe na:

    * Pozalekcyjne zajęcia sportowe /zakup sprzętu i strojów sportowych, przejazdy na zawody, mecze/:

                        Klub Sportowy Jarmuta - 4.338,00 zł
                        Klub Sportowy Pieniny - 3.998,00 zł
                        OSP Szczawnica - 3.283,00 zł

    * Zakup fantoma do ćwiczeń pierwszej pomocy dla OSP Szczawnica - 1.325,00 zł
    * Festyn sportowy – pokazy drużyn młodzieżowych OSP Jaworki - 1.200,00 zł

Ponadto w 2006 r. zastosowana została ulga podatkowa względem Klubu Sportowego PIENINY w wysokości 4.040,70 zł oraz umorzony został podatek Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy w wysokości 2.298,00 zł /za I półrocze 2006 r./

Natomiast Klub Sportowy JARMUTA uzyskał dochody z tytułu prowadzenia inkasa na placu targowym w Szczawnicy w wysokości 7.620,00 zł

W 2006 r. zakupiono sprzęt sportowy – narty biegowe i przekazano go Klubowi Sportowemu Pieniny – łączna kwota zakupionego sprzętu wyniosła 5.000,00 zł

W ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi realizowane były również następujące działania:
 • Wspólnie z Klubem Sportowym Jarmuta, miasto współorganizowało w sierpniu 2006 r. imprezę sportową pn. „Festyn Piłkarski” /udział finansowy miasta w organizowanej imprezie wyniósł 2.000,00 zł/
 • Wspólnie z Klubem Sportowym Pieniny, miasto współorganizowało we wrześniu 2006 r. Memoriał A. i A. Wernerów – 46. Międzynarodowe Regaty Slalomowe /udział finansowy miasta w organizowanej imprezie sportowej wyniósł 2.000,00 zł/