Przejdź do stopki

Dokumenty konkursowe

Treść

______________________________________

 

W dniu 24 października 2018 r. weszło w życie opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu  29 października 2018 r. rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Rozporządzenie określa:

1) wzór oferty realizacji zadania publicznego

plik do pobrania

2) ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego

plik do pobrania
 

3) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

plik do pobrania
 

 

- wszystkie opracowane wzory umożliwiają złożenie ich zarówno przez jednego, jak i kilku oferentów/zleceniobiorców.  

Przedmiotowe wzory będą miały zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

__________________________________________

W dniu 24 października 2018 r. weszło w życie opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu  26 października 2018 r. rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia  24 października 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055).

Rozporządzenie określa:

1) wzór oferty realizacji zadania publicznego

plik do pobrania

2) wzór umowy o realizację zadania publicznego

plik do pobrania
 

3) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

plik do pobrania

___________________________________________

Zaktualizowany kosztorys zadania publicznego
(plik do pobrania)

 Zaktualizowany plan i harmonogram zadania publicznego
(plik do pobrania)

___________________________________________

 Zestawienie dokumentów księgowych

(plik do pobrania)