Przejdź do stopki

Sprawozdanie za rok 2005

Treść

Sprawozdanie ze współpracy Samorządu Miasta Szczawnica z Organizacjami Pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta za 2005 rok  

Formalizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Szczawnica samorząd rozpoczął w roku 2003 realizując zapisy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i przystępując do realizacji programu pt. „Organizacje społeczne parterem samorządu  w drodze do Unii Europejskiej”.

W wyniku realizacji tego programu odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych oraz dokonano identyfikacji organizacji działających na terenie miasta.

Dokonana na podstawie zebranych materiałów diagnoza wskazała, że w mieście funkcjonują 22 organizacje pozarządowe.

Organizacje te działają i realizują swoje zadania z zakresu :
 • pomocy społecznej,
 • rehabilitacji osób niepełnosprawnych, profilaktyki i ochrony zdrowia,
 • organizacji imprez sportowych i kulturalnych,
 • organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • edukacji,
 • przeciwdziałaniu uzależnieniom i ich terapii,
 • ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • promocji i kultywowania tradycji regionalnych,
 • lokalnego rozwoju.
II Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się 15 kwietnia 2004 r. W spotkaniu tym uczestniczył Koordynator Zespołu Radców Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, który przedstawił ustawę o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.

Zaprezentowano także uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego Program Współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok.

W ramach Ogólnopolskiego Projektu „Partnerstwo dla III Sektora” realizowanego dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, Władze Samorządowe Szczawnicy wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zorganizowali w dniu 25 stycznia 2005 r. w sali Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  w Szczawnicy III Forum Organizacji Pozarządowych p.t. „Rozwój społeczności lokalnej gwarancją sukcesu gminy”. W ramach spotkania wypracowany został częściowy projekt Programu Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi zawierający m.in. priorytety oraz obszary współpracy na rok 2005 oraz przygotowana została Wieloletnia Karta Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Kolejne spotkanie dla organizacji pozarządowych odbyło się dnia 08 lutego 2005 r. i poświęcone zostało warsztatom, których głównym celem było nabycie praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania środków finansowych z budżetu miasta w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego.

W ramach form współpracy powołany został dnia 15 lutego 2005 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta, Zespół Konsultacyjny do realizacji bieżącej współpracy pomiędzy samorządem Miasta Szczawnica,  a Organizacjami Pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Szczawnicy.

Skład Zespołu Konsultacyjnego tworzą czterej przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz cztery osoby wskazane z ramienia miasta. Kadencja Zespołu trwa dwa lata, a jego głównymi zadaniami jest m.in.:

 • wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi przy opracowywaniu rocznego programu współpracy,
 • wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego na poziomie gminy,
 • inicjowanie działań służących integracji sektora pozarządowego,
W dniu 31 marca 2005 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia na rok 2005 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Obszary współpracy przyjęte na 2005 rok dotyczyły:

 1. Pomocy społecznej – w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych  i starszych
 2. Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi
 3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 4. Edukacji, oświaty i wychowania
 5. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzież
 6. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 7. Porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności
 8. Działalności na rzecz mniejszości narodowych
 9. Działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe

Lista zadań priorytetowych określonych na 2005 rok obejmowała:
 1. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży (kółka zainteresowań, świetlice, kluby itd.)
 2. Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 3. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez sportowych.
 4. Zadania z zakresu kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji np.: (organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, organizacja festiwali, konkursów, przeglądów plenerów,warsztatów wystaw artystycznych,i historycznych, spektakli teatralnych,itp.)
 5. Organizacje międzypokoleniowych spotkań i imprez integracyjnych, aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych
 6. Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych
 7. Organizacje spotkań ze specjalistami w zakresie ochrony zdrowia, promowanie zdrowego stylu  życia.
 8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez m.in. programy profilaktyczne
 9. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań na rzecz kontaktów i współpracy międzynarodowej,
 10. Wspieranie przedsięwzięć ekologicznych,
 11. Podnoszenie kwalifikacji członków organizacji pozarządowych poprzez organizacje szkoleń, kontynuacja formy spotkań Forum Organizacji Pozarządowych
 12. Współdziałanie w realizacji zadań z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony ludności
 13. Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych

Zadania zrealizowane w 2005 roku w ramach Programu Współpracy.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie Uchwały Nr XXVI/160/2005 Rady Miasta Szczawnica z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Burmistrz Miasta dnia 12 kwietnia 2005 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2005.


Zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert obejmował następujące obszary współpracy:

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
a) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (np. organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, organizacja festiwali, konkursów, przeglądów plenerów, warsztatów wystaw artystycznych i historycznych, spektakli teatralnych, itp.)
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a)   Zwiększenie dostępności obiektów sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
b)  Realizowanie zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez sportowych.
c)  Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych oraz
d) Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań na rzecz kontaktów i współpracy  międzynarodowej.
3. Porządek  bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.
a) Wspieranie przedsięwzięć w zakresie podejmowanych działań na rzecz kontaktów i współpracy  międzynarodowej

W wymaganym terminie tj. do dnia 23 maja 2005 r. złożonych zostało 11 ofert, a łączna wnioskowana kwota dotacji wyniosła 48 120 zł,

Powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Rady Miasta, koordynatora ds. organizacji pozarządowych oraz pracownika merytorycznie właściwego dla rozpatrywanej sfery zadań, dokonała w dniu 27 maja 2005 r. oceny złożonych ofert biorąc pod uwagę przede wszystkim kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz elementy wynikające bezpośrednio z ustawy a mianowicie:
 • możliwość realizacji zadania przez oferenta
 • kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Wypracowana przez członków Komisji Konkursowej opinia dotycząca złożonych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne ofert na realizację zadań publicznych została przedłożona w formie protokołu Burmistrzowi Miasta.

Ostatecznie spośród 11 złożonych ofert dotację otrzymało 8 następujących organizacji pozarządowych:

L.p.

Nazwa organizacji pozarządowej/ jednostki organizacyjnej/podmiotu

Tytuł zadania

Kwota przyznanej dotacji

1.

Ochotnicza Straż Pożarna Jaworki

Ćwiczenia pożarnicze OSP Jaworki i OSP Spiskiej Soboty integrujące społeczności przygraniczne”

1.500,00 zł

2.

Klub Sportowy JARMUTA

Zagospodarowanie terenu przez Klub Sportowy JARMUTA Szczawnica pod działalność rekreacyjno-sportową na terenie miasta Szczawnica zlokalizowanego w Malinowie”

5.000,00 zł

3.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy

Zorganizowanie II międzynarodowych, polonijnych zawodów sportowych osób niepełnosprawnych w dziesięcioboju”

 

2.200,00 zł

4.

Polski Związek Wędkarski Okręg Nowy Sącz

Koło Szczawnica

EKO Rzeka 2005 – integracja nad wodą”

1.780,00 zł

5.

Ochotnicza Straż Pożarna Szczawnica

Sprawność fizyczna i bezpieczeństwo mieszkańców to atut strażaka”

 

1.620,00 zł

6.

Klub Sportowy PIENINY

Organizacja 45 międzynarodowych Regat Slalomowych – Memoriał Anny i Artura Wernerów”

1.500,00 zł

7.

Ochotnicza Straż Pożarna Szczawnica

Popularyzacja tradycji i kultury regionu pienińskiego”

2.000,00 zł

8.

Oddział Pieniński Związku Podhalan

Drugi Góralski Festyn Rodzinny”

1.500,00zł


RAZEM:


17.100,00 złZadania zrealizowane w 2005 roku z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2005 roku z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały przekazane środki finansowe dla:
 • Klubu Sportowego JARMUTA w wysokości 15.000,00 zł
 • Klubu Sportowego Pieniny – 4.000,00 zł
Ponadto w 2005 r. ze środków budżetu miasta wydatkowane zostały środki na dowóz wychowanków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy do ośrodka 17.500,00 zł, umorzono podatek Klubowi Sportowemu PIENINY w kwocie 4.040,70 zł oraz umorzony został podatek Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy w wysokości 4.482,30 zł

Natomiast Klub Sportowy JARMUTA uzyskał dochody z tytułu prowadzenia inkasa na placu targowym w Szczawnicy w wysokości 5.634,00 zł

W 2005 roku do wykazu organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Miasta Szczawnica dołączyło Pienińsko-Beskidzkie Forum Turystyczne z siedzibą w Szczawnicy, ul. Jaworki 18, którego prezesem jest Pan Jacek Kostuch.

Do celów statutowych w/w Forum Turystycznego należy:
 • rozwój produktów turystycznych wokół regionalnych atrakcji turystycznych,
 • tworzenie punktów informacji turystycznej,
 • organizacja i udział w imprezach i targach turystycznych,
 • promocja Pienin i Beskidów ze szczególnym uwzględnieniem Beskidu Sądeckiego,
 • tworzenie kalendarza imprez turystycznych,
 • wzrost wpływów z turystyki,
 • działalność kulturalna, rekreacyjna i sportowa,
 • podnoszenie poziomu kwalifikacji kadr turystycznych,
 • organizacja szkoleń w zakresie turystyki,
 • wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc członków forum,
 •  tworzenie platformy współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, władzami samorządowymi oraz organami administracji państwowej.
W ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi realizowane były działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami:

 •  „Słowacko-polskie dni jarmarczne” – Spiska Bela 04 czerwca 2005 r. – udział:
 • Zespołu Regionalny im. Jana Malinowskiego
 • Oddziału Pienińskiego Związku Podhalan
 • Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy