Przejdź do stopki

Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej

Treść

Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej.


Miasto i Gmina Szczawnica (Partner wiodący), ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA (Partner projektu 1), a Obec Lesnica (Partner projektu 2) realizują projekt pod tytułem: Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej , który został zatwierdzony do realizacji w ramach naboru do składania wniosków w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, Oś priorytetowa nr. 1: " Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza".


Numer projektu: PLSK.01.01.00-SK-0133/17
Okres realizacji: 1.1.2021 – 31.12.2022

 

Krótki opis projektu

Główną atrakcją regionu Pieniny po obu stronach–polskiej i słowackiej–jest Pieniński Park Narodowy. PPN jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych na słowacko - polskim pograniczu. Rocznie odwiedza go około 700 tysięcy turystów. Teren oferuje wiele atrakcji przyrodniczych, ale projekt skupi się przede wszystkim na wprowadzenie usprawnień i poprawę bezpieczeństwa na atrakcyjnej dla turystów drodze wodnej (rzeka Dunajec) i leśnej (Droga Pienińska) w obszarze transgranicznym Pienin.
W ramach projektu planowane są działania inwestycyjne dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej w PIENAP i wspólne „miękkie” działania na polu zachowania dziedzictwa przyrodniczego tego obszaru.
Projekt ma 3 zasadnicze cele. Zadanie 1 Remont Drogi Pienińskiej – Przełom Dunajca, realizować będą P1 i P2. Zadanie 2 Przebudowa przystani flisackiej i rozbudowa sekcji kajakowej, relizować będzie PW. Droga Pienińska droga jest jednym z dwóch szlaków turystycznych, po których mogą poruszać się również  rowerzyści, na odcinku około 10,5 km. Jego Do tej pory remont był zrealizowany tylko po stronie polskiej. Dlatego LP TANAP i miejscowość Leśnica planują wyremontować pozostałą część Drogi Pienińskiej po stronie słowackiej.
W przeszłości to była droga leśna brzegiem Dunajca, dziś szlak turystyczny dla szerokiego spektrum odwiedzających (rowerzystów, pieszych, matek z wózkami, wózków inwalidzkich itp.). Obecnie jest zniszczony i niebezpieczny. Przebudowa obejmie utwardzenie powierzchni, naprawę i wzmocnienie ścian oporowych nad rzeką Dunajec i montaż poręczy dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzających. Miasto Szczawnica zrealizuje budowę przystani – miejsce docelowe drogi wodnej na Dunajcu (końcowy przystanek).
Cel specyficzny 2 Wzmocnienie transgranicznych działań na polu zachowania dziedzictwa przyrodniczego w PPN zostanie spełniony pośrednictwem zadania 2 Organizacja wspólnych przedsięwzięć. W jego realizacji będą zaangażowani wszyscy trzej partnerzy projektu.
Główny cel projektu: Intensyfikacja zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców Pienińskiego Parku Narodowego.


Cele szczegółowe projektu:

1. Poprawa stanu infrastruktury ruchu turystycznego

 

Całkowity koszt projektu: 2 789 869,09 Eur
Dofinansowanie 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 371 388,68 Eur

 

Wartość projektu po stronie Miasta i Gminy Szczawnica wynosi 576 320,07 eur
Dofinansowanie 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 489 872,03 eur

 

W ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności granicy Polsko-Słowackiej w Pieninach poprzez modernizacje istniejącej infrastruktury” trwają prace związane z przebudową przystani flisackiej.

 

Prace związane z przebudową przystani flisackiej w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków pomocowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja pt: „Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej” nabierają tempa i widać już pierwsze efekty. Roboty ziemne i konstrukcje betonowe są pierwszym etapem inwestycji, który został już zakończony. Wykonane zostały ciągi piesze z nawierzchni betonowej, została wykonana nowa nawierzchnie slipów. Kończą się również prace związane z wykonaniem pochylni ułatwiającej poruszanie się po przystani flisackiej osobom niepełnosprawnym. Następnym etapem jest wykonywanie okładki kamiennej murów żelbetowych, oraz czyszczenie i fugowanie istniejącego muru kamiennego. Dodatkowo wykonywane jest zbrojenie płyty żelbetowej, oraz utwardzanie podbudowy na ciągach pieszych.


Zakończenie prac budowlanych w związku z realizacją projektu