wróć

Wsparcie finansowe dla podmiotów wrażliwych - przyjmowanie wniosków

Wsparcie finansowe dla podmiotów wrażliwych - przyjmowanie wniosków

 

Można już składać wnioski o dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dalej: „dodatek dla podmiotów wrażliwych”, który reguluje ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).


Czym jest „dodatek dla podmiotów wrażliwych”?

Dodatek jest wsparciem finansowym w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla podmiotów wrażliwych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest:

 • węglem kamiennym
 • brykietem lub peletem zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego
 • peletem drzewnym
 • innym rodzajem biomasy
 • skroplonym gazem LPG
 • olejem opałowym.

Zakup materiałów opałowych wykorzystywanych na cele ogrzewania powinien być ściśle związany z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej.

UWAGA! Wsparcie w ramach ww. "dodatków” nie dotyczy podmiotów korzystających z ciepła systemowego lub których kocioł/piec gazowy jest podłączony do sieci gazowej.Wnioski można składać:

 • osobiście w  Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica piętro II, pok. Nr 201
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym – e-Dowód),
 • za pośrednictwem poczty / operatora pocztowego

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 18 2622203 w 18 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 9.00 do 17.00, wtorek - piątek 7.30 do 15.30.Komu przysługuje dodatek?

Wsparcie przysługuje dla grupy podmiotów wrażliwych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy są to:

 • podmioty udzielające opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie, ogrzewalnie,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmioty systemu oświaty,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy oraz dzienni opiekunowie,
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy albo mieszkania chronione,
 • centra integracji społecznej,
 • kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej,
 • organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne.

 

Termin składania wniosku

Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na siedzibę podmiotu występującego z wnioskiem. Wnioski złożone po 30 listopada 2022 będą pozostawiane bez rozpatrzenia.
 

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych:

 • składa osoba albo osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wrażliwego,
 • zawiera:

    - obliczenia wykonane na podstawie wzoru, o którym mowa poniżej,
    - oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,
    - dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń, o których mowa poniżej.

Organ administracji dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do CEEB, a także pod względem jego wysokości, prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów oraz prawidłowej reprezentacji. 
 

W jaki sposób wyliczyć wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych?

Dodatek dla podmiotów wrażliwych oblicza się zgodnie ze wzorem:

D = (Zk - Skp) x 0,4

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażoną w złotych

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,

Do wyliczenia zakładanego kosztu (Zk) należy wziąć cenę z dokumentów sprzedaży z 2022 roku, dotyczących paliw przewidzianych do zużycia w sezonie grzewczym 2022/2023 i dokonać pomnożenia tej ceny przez średnią roczną ilość paliwa zużytego w latach poprzednich - uwzględnionych do wyliczenia Skp.

Należy pamiętać, że ilość paliwa objętego dokumentami sprzedaży dla roku 2022 powinna obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp.

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych. W przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.
 

Sposób załatwienia sprawy

Organ, w terminie 7 dni od otrzymania wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, może wezwać do uzupełnienia braków, gdy wniosek zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe albo budzi inne uzasadnione wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
Braki, błędy lub wątpliwości należy usunąć w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
 

Ile wynosi dodatek?

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła.
Wysokość dodatku zrekompensuje 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon.
 

Kiedy wypłata dodatku?

Organ wypłacający zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty dodatku w terminie miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu dodatku bezpośrednio w  Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica.
Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymaga wydania decyzji.


Dokumenty do pobrania

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotu wrażliwego
Jak wypełnić wniosek? - INSTRUKCJA
Arkusz do obliczania wysokości dodatku dla podmiotu wrażliwego (wzór)


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego

Tagi