Przejdź do stopki

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. Leśnictwa i ochrony środowiska

Treść

I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:


1.Wymagania niezbędne :
1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.), w tym:
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe,
d. nieposzlakowana opinia,
2) wykształcenie średnie z zakresu leśnictwa i staż pracy minimum 3 lata lub wykształcenie wyższe z zakresu leśnictwa bez wymaganego stażu pracy,
3) dodatkowo punktowane wykształcenie lub doświadczenie z zakresu ochrony środowiska.

W procedurze naboru preferowane będą osoby posiadające staż pracy w administracji.

2. Wymagania dodatkowe:
Znajomość przepisów prawa, regulujących zakres tematyczny stanowiska, a w szczególności:
a. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
b. ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
c. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
d. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
e. znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
f. ustawa o lasach,
g. ustawa o ochronie przyrody,
h. ustawa – prawo łowieckie,
i. biegła znajomość komputerowych programów biurowych,
j. umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji,
k. samodzielność, odporność na stres, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność,
l. zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi i współpracownikami.
Ł. poczucie odpowiedzialności i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
k. prawo jazdy kategorii B.


II.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:
1) Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących minie miejskie a w tym:
a) prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej w lasach stanowiących mienie gminne zgodnie z Planem Urządzania Lasu,
b) inicjowanie i zlecanie prac związanych z odnowieniem i pielęgnacją i ochrona lasu
c) zlecanie prac związanych z zalesianiem,
d) nadzorowanie prac związanych z pozyskiwaniem drewna,
e) prawidłowy rozchód drewna,
f) wnioskowanie o ustalenie przez Burmistrza cen drewna, przygotowywanie projektów aktów prawnych,
g) sprawowanie kontroli w zakresie wykonywanych prac zleconych,
h) uczestnictwo w pracach Komisji w sprawie wydawania opinii o drzewach przeznaczonych do wycinki pochodzących z zadrzewień na terenie Miasta i Gminy Szczawnica,

2) Wykonywania zadań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki łowieckiej, a w tym:
a) Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości prywatnych, oraz prawnych, naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów, prowadzenie egzekucji karnych za naruszanie przepisów w tym zakresie,
b) Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
c) Wycinka, pielęgnacja drzew rosnących na terenach należących do gminy Szczawnica, wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń,
d) Współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczym w sprawach związanych z zagospodarowywaniem obwodów łowieckich,
a w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny,
e) Opiniowanie rocznych planów łowieckich,
f) Wydawanie opinii o wydzierżawieniu obwodu łowieckiego,

3) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki wodnej w szczególności:
a) nadzoru nad ochroną ziemi, powietrza i wód przed zanieczyszczeniami, nadmiernym hałasem i innymi czynnikami  zagrożenie dla środowiska,
b) nadzoru nad szczególnym korzystaniem ze środowiska w tym nad wydobyciem kopalin, i innych zasobów naturalnych – wydawanie decyzji i postanowień w tym zakresie, opiniowanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin,
c) opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego,
d) opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie  planowania inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,
e) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
f) opracowanie projektu Gminnego Programu Ochrony Środowiska, monitorowanie i jego aktualizacja,
g) współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie ochrony i utrzymania środowiska w należytym stanie,
h) opracowanie, realizacja oraz rozliczanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar z ustawy prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
i) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne a w tym:
- rozstrzyganie spraw spornych w związku z naruszeniem stosunków wodnych gruntu,
j) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska,
k) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w BIP,

4) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski Komisji Rady Miejskiej w Szczawnicy z zakresu prowadzonych zadań

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza lub bezpośredniego przełożonego.


III. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys - curriculum vitae z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i inne umiejętności przydatne na stanowisku pracy oraz ewentualnie referencje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych,
10) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
o stronniczość lub interesowność,
11) kserokopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego – dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV winne być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).


IV. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 25  września 2023r.  r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko-  ds. Leśnictwa i ochrony środowiska”, na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica lub na skrytkę ePUAP: /n1oefx6746/SkrytkaESP.
Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
Niewybrani kandydaci mogą w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru, odebrać swoje oferty. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się, zostaną one zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.


V. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych:
W sierpniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczawnica, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%. Kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.   

 
VI. Informacje dodatkowe:
1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  powoła Komisję Konkursową.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,
II etap - rozmowa kwalifikacyjna.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kwalifikacji kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie. Osoby, których oferty nie spełnią ustalonych wymagań formalnych, zostaną poinformowane o tym fakcie w tym samym trybie.
4. W toku postępowania konkursowego Komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, które przedstawi Burmistrzowi Miasta i Gminy. Burmistrz Miasta i Gminy podejmie decyzję o wyborze.
5. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
6. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica  oraz tablicy  ogłoszeń  znajdującej się w Urzędzie  Miasta i Gminy.


VII. Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko  ds. Leśnictwa i ochrony środowiska
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szczawnica – adres: ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, tel. 18 262 22 03. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: miasto@szczawnica.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@szczawnica.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku zatrudnienia Pani/Pana u Administratora dane w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zostaną upowszechnione w siedzibie Administratora i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada o 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia swoich danych w przypadkach określonych w przepisach RODO a także wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego prawa, są podawane dobrowolnie.


Szczawnica, dnia 13 września 2023r.