Przejdź do stopki

Poprawa warunków działalności MGOPS w Szczawnicy poprzez rozbudowę istniejącego budynku ul. Szalaya

Treść

Informacja o projekcie w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrznregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 6.3  złożono wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Poprawa warunków działalności MGOPS w Szczawnicy poprzez rozbudowę istniejącego budynku przy ulicy Szalaya”.


Łączna wartość wniosku wynosi 1 159 504,00 zł, z czego
Dotacja- 70%
Wkład własny - 30%

Istotą projektu jest rozbudowa urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Inwestycja będzie polegała na: rozebraniu pomieszczeń magazynowych przy urzędzie i klatki schodowej, wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu fundamentów, budowie nowego skrzydła budynku urzędu, zagospodarowaniem terenu.


Wniosek przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny został zakwalifikowany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego, umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 31.10.2013 r.

Celem bezpośrednim projektu jest:

Zapewnienie mieszkańcom miasta i gminy Szczawnica sprawnie działającego systemu opieki społecznej, poprzez polepszenie i zabezpieczenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek świadczenia usług w zakresie opieki i pomocy społecznej. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą. Gmina i powiat, obowiązane zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych. Aby wymienione zadania realizować gmina posiada obowiązek utworzenia i utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej . Aby pracownicy ośrodka mogli realizować jego statutowe zadania, ośrodek powinien mieć zapewnione właściwe warunki lokalowe. W szczególności warunki te powinny zapewnić najlepszą obsługę beneficjentów , umożliwić realizację różnego rodzaju programów socjalnych, terapeutycznych, poradnictwa socjalnego a także spotkania grup wsparcia. Ważne jest również aby do ośrodka dostęp posiadały osoby niepełnosprawne.

Poprawa warunków działalności MGOPS poprzez rozbudowę istniejącego budynku urzędu doprowadzi do całkowitej realizacji celu bezpośredniego. Cel bezpośredni projektu jest zgodny z celami MRPO. Cele MRPO dla działania 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego to: polepszenie oraz zabezpieczenie dostępu mieszkańców województwa do usług z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz wsparcie działania służb ratowniczych. Bezpośrednimi beneficjentami przedsięwzięcia są oczywiście mieszkańcy miasta i gminy ale także turyści i kuracjusze odwiedzający miasto, którzy w wyniku realizacji projektu odczują poprawę bezpieczeństwa co zapewne wpłynie na wzrost zadowolenia z pobytów w gminie.

Osiągnięcie celu bezpośredniego przyczyni się do osiągnięcia szerszych celów ogólnych . Projekt zakłada następujące cele ogólne zarówno na poziomie społecznym jak i ekonomicznym:

• poprawa dostępności mieszkańców Szczawnicy do wysokiej jakości usług opieki społecznej ,

• poprawa jakości infrastruktury świadczącej usługi opieki społecznej,

• stworzenie warunków do profesjonalnej obsługi ludności w zakresie opieki społecznej i zapewnienie warunków do realizacji zadań w tym zakresie przez gminę,

• rozwijanie nowych form pomocy społecznie w ramach programu grup wsparcia,

• podniesienie jakości i komfortu życia mieszkańców w wyniku dostępu do wysokiej jakości infrastruktury opieki społecznej,

• zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego na terenie miasta i gminy,

• poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w wyniku zmniejszenia zjawisk patologicznych i wykluczenia społecznego.

• zmniejszenie kosztów opieki społecznej dzięki zmniejszeniu ilości osób podlegających wykluczeniu społecznemu, w wyniku realizowanych programów przez MGOPS

• wzrost atrakcyjności turystycznej miasta i gminy Szczawnica , w wyniku poprawy bezpieczeństwa ,

• wzrost konkurencyjności regionu,

• wzrost efektywności wykorzystania nowej wybudowanej infrastruktury społecznej w Szczawnicy

Dotacja – 811 652,80 - 70%
Wkład własny- 347 851,20 - 30%
 

W dniu 04.04.2014r. została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane

Zakład Produkcji Usług Wielobranżowych i Handlu, Robert Szczepaniak,
ul. Skotnicka 51,
34 – 460 Szczawnica

 

Galeria zdjęć:

Przed realizacją

Po realizacji

Otwarcie urzędu