Przejdź do stopki

Sprawozdanie za rok 2021

Treść

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy
z wykonania Programu Współpracy Samorządu Miasta i Gminy Szczawnica
z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok

 

W 2021 roku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica zarejestrowanych było 30 organizacji pozarządowych.

Podstawowym dokumentem regulującym kwestie współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi była ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która obejmowała swoim zakresem głównie stowarzyszenia, fundacje (z wyłączeniem fundacji tworzonych przez partie polityczne) oraz kościelne (wyznaniowe) osoby prawne, jeśli ich cele statutowe obejmowały prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Kolejnym istotnym dokumentem regulującym współpracę z organizacjami pozarządowymi był roczny program współpracy administracji samorządowej z organizacjami, który szczegółowo opisywał zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami.

Program współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, został uchwalony Uchwałą nr XXVI/193/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2020 r., a jego uchwalenie  poprzedzone zostało konsultacjami, które odbyły się w dniach od  22 października 2020 roku do 05 listopada 2020 roku.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowany był w okresie od
01 stycznia do 31 grudnia 2021 r., a jego głównym celem było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego do lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych.

Wśród priorytetowych zadań publicznych wyróżniono w 2021 roku następujące obszary współpracy:

Obszar 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Obszar 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

Obszar 3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne,

Obszar 4. Turystyka i krajoznawstwo,

Obszar 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

Obszar 6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Współpraca Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 przyjmowała zarówno finansową, jaki i poza-finansową formę.

Współpraca ta dotyczyła w szczególności:

 1. zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych, poprzez wspieranie działań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
  i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 4. prowadzenia bazy danych organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Szczawnica;
 5. nieodpłatnego udostępniania, w miarę możliwości, pomieszczeń należących do zasobów Miasta i Gminy Szczawnica;
 6. rozpowszechniania za pośrednictwem oficjalnego portalu internetowego miasta, informacji na temat przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe;
 7. promowania akcji przekazywania 1% podatku dochodowego na szczawnickie organizacje pożytku publicznego;

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Udzielenie pomocy finansowej w formie wsparcia poprzedzone było ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określała ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie natomiast zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert każdorazowo regulowało Zarządzenie organu wykonawczego tj. Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym w 2021 roku udzielono dotacji z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

Lp.

Tytuł zadania

Nazwa organizacji pozarządowej / jednostki organizacyjnej

kwota

przyznanego dofinansowania

kwota wykorzystanego dofinansowania

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1

Oratoria J. S. Bacha – Barokowe Eksploracje 2021

Szczawnicki Chór Kameralny

6.000,00

6.000,00

2

Muzyka nad Zdrojami 2021

Fundacja Kulturalny Szlak

5.000,00

5.000,00

3

XVII Góralski Festyn  Rodzinny

Pieniński Oddział Związku Podhalan Szczawnicy

6.000,00

6.000,00

4

XI Przegląd Ludowej Twórczości Artystycznej Szczawnica

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy

3.000,00

3.000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

5

Wakacje w Kajaku

Klub Sportowy Pieniny

5.000,00

5.000,00

6

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

Klub Sportowy Jarmuta

5.000,00

5.000,00

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

         7  

Badanie i obserwacja warunków pogodowych w górach, głównym celem zwiększenia bezpieczeństwa turystów

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Podhalańska
Rabka-Zdrój

3.000,00

3.000,00

Turystyka i krajoznawstwo

8

Renowacja Szlaków Pełnych Zdrowia

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

3.000,00

3.000,000

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

9

Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy

27.000,00

27.000,00

10

Przejażdżki konne dla uczestników WTZ „PERŁA” w Szczawnicy

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy

1.000,00

1.000,00

W ramach trybu małych zleceń (zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w roku 2021 nie wpływała żadna oferta.

Monitoring realizacji programu współpracy - dane za rok 2021 (zgodnie z § 20 ust. 2 Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021):

 • liczba otwartych konkursów ofert – 3
 • liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – 10 - liczba ofert złożonych w trybie małych zleceń - 0
 • liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego –10
 • liczba umów, które nie zostały zrealizowane, (rozwiązane, zerwane lub unieważnione) - 0
 • liczba umów zawartych w formie:
  • wsparcia – 10
  • powierzenia - 0
 • liczba obszarów zadaniowych - 5
 • wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach zadaniowych:
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 20.000,00 zł
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 10.000,00 zł
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne 3.000,00 zł
 • Turystyka i krajoznawstwo – 3.000,00 zł
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 28.000,00 zł
 • liczba beneficjentów realizowanych zadań – ogółem około 3800 osób

Ponadto w 2021 r. wobec Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy zastosowano ustawowe zwolnienie z podatku od nieruchomości w kwocie 7.542,20 zł.