Przejdź do stopki

Organizacje pozarządowe

Treść

Organizacja pozarządowa

W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od administracji publicznej. Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie zawiera definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie ze wspomnianą regulacją organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa. Organizacje pozarządowe zwykle działają jako stowarzyszenia lub fundacje. Zakres i formy ich działania są bardzo różne. Najczęściej zajmują się kulturą, ekologią, prawami człowieka, nauką i techniką.

Inne terminy, uważane za równoznaczne z terminem organizacja pozarządowa to:

  • organizacja non-profit, ponieważ nie działa dla zysku;
  • organizacja wolontarystyczna (ochotnicza), ponieważ w większości opiera swą działalność na pracy ochotników;
  • organizacja społeczna (obywatelska), ponieważ obszarem aktywności tych organizacji jest najczęściej szeroko rozumiana pomoc społeczna, ochrona zdrowia i edukacja, czyli działaniu dla dobra publicznego.
  • trzeci sektor, ponieważ nie są tożsame z administracją publiczną (I sektor), ani biznesem (II sektor).

W użyciu jest także skrót NGO, od non-governmental organization (organizacja pozarządowa po angielsku).

Trzeci sektor

Trzeci sektor to zbiorcza nazwa organizacji pozarządowych. To określenie pochodzi z języka angielskiego i nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też niekiedy jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym. Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, i działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit).

 

Lista organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Szczawnica:

Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej Oddział Parafialny
ul. Jana Wiktora 1

Klub Sportowy „Jarmuta”
ul. Szalaya 54

Klub Sportowy „Pieniny” w Szczawnicy
ul. Pienińska 13

Klub Sportowy MTB Szczawnica
ul. Ogrodowa 12,

Koło Łowieckie „Przehyba”
ul. Nad Grajcarkiem 5, 34-460 Szczawnica, adres do korespondencji: Szlachtowska 1, 34-460 Szczawnica

Motorowy Klub Sportowy
Os.Połoniny 2/35

Ochotnicza Straż Pożarna
Jaworki –Remiza

Ochotnicza Straż Pożarna
Szlachtowa-Remiza
ul. Jana Pawła II 4

Ochotnicza Straż Pożarna Szczawnica
ul.Szalaya 84
www.osp.szczawnica.pl

        Pienińska Akademia Sportowa
        os. Połoniny 3/37, adres do korespondencji: os. Połoniny 2/64

Pieniński Oddział Związku Podhalan w Szczawnicy
ul. Zdrojowa 2
www.zwiazekpodhalan.infoszczawnica.pl

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów-Zarząd Rejonowy
ul .Szalaya 84,

Polski Związek Wędkarski-Koło w Szczawnicy
ul. Kąty 1, 34-450 Krościenko n/D

Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na Rzece Dunajec – Koło w Szczawnicy
ul. Kąty 14, 34-443 Sromowce Wyżne

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Szczawnicy
ul. Trzech Koron 1, 34 450 Krościenko n/D
www.psouu-szczawnica.pl

Oddział Pieniński Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
w Szczawnicy
Os. Połoniny 4a/3,

Stowarzyszenie "Szlachtowianie"
ul. Jana Pawła II 4, Szlachtowa, adres do korespondencji: ul. Jana Pawła II 10, Szlachtowa, 34-460 Szczawnica

Stowarzyszenie ”Muzyczna Owczarnia”
ul. Biała Woda 13, Jaworki
www.muzycznaowczarnia.pl

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło i Życie” w Szczawnicy
ul. Jana Wiktora 1,

Stowarzyszenie Miłośników Pienin
ul. Sopotnicka 23E

Stowarzyszenie Młodzi Inaczej 60+
ul. Szalaya 84

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy
ul. Szalaya 103

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Jaworek
Jaworki,ul. Pod Homolami 31a,

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział w Szczawnicy
ul. Jana Wiktora 1, adres do korespondencji: ul. Skotnicka 7, 34-460 Szczawnica

Szczawnicki Chór Kameralny
ul. Główna 6,
www.szczawnickichor.pl

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
ul. Główna 6

Wspólnota Leśno – Gruntowa w Szczawnicy
ul. Szalaya 84,

    Stowarzyszenie Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku
    ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica
    www.pieninskiutw.pl

     Lokalna Organizacja Turystyczna "Region Pieniny"

     ul. Zdrojowa 2 A, 34-460 Szczawnica

 
 

 

Strony internetowe organizacji pozarządowych: