wróć
Zbliża się termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO!

Zbliża się termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO!

Zbliża się termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO!
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przypomina, iż zgodnie z art. 11'1 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119) w dniu 30 września 2021 r. upływa termin wpłaty trzeciej raty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ww. ustawy.
Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie czyli do 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.
W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.
Wpłaty należności można dokonywać gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica w godzinach od 9.00 do 14.00.
W przypadku wpłaty bezgotówkowej na konto urzędu Pieniński Bank Spółdzielczy 60 8817 0000 0000 0589 2000 0070 na dowodach wpłaty należy podać numer zezwolenia i adres punktu sprzedaży.