Przejdź do stopki

Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy

Treść

Mikroprojekt pt: „Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturowego obszaru pogranicza polsko słowackiego” numer INT/ET/TAT/1/II/B/0146.

Całkowita wartość projektu 110 530,80 € wartość dofinansowania z Europejskiego FRR 93 951,18 €.
Obszar pogranicza polsko-słowackiego, którego dotyczy projekt, czyli rejonu Szczawnicy i Leśnicy, charakteryzuje się występowaniem wielu obiektów szeroko pojętego dziedzictwa kulturowo– przyrodniczego, które mogą stanowić element podnoszący atrakcyjność tych terenów. Dotychczas jednak ten istotny atut pogranicza polsko-słowackiego był słabo wykorzystywany, gdyż wszelkie działania koncentrowały się przede wszystkim na głównych atrakcjach turystycznych, tam też koncentrował się ruch turystyczny. Taka sytuacja powoduje, iż ruch ten rozkłada się nierównomiernie co uniemożliwia zrównoważony rozwój całego pogranicza. Jednocześnie społeczność lokalna tych terenów często nie jest świadoma jakimi dobrami dziedzictwa kulturowo– przyrodniczymi ich region dysponuje, co przyczynia się do stopniowego zaniku wspólnej tożsamości kulturowej tych obszarów.

Planowany do realizacji projekt ma celu przybliżyć dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze zarówno mieszkańcom tej części pogranicza, której dotyczy projekt, jak i odwiedzającym turystom spoza tego regionu. Służyć temu mają zaplanowane działania poprzez stworzenia e-usługi w postaci systemu wizualnego cyfrowego podglądu z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, prezentującego dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze pogranicza rejonu Leśnicy i Szczawnicy poprzez specjalnie utworzona stronę internetową, festynów organizowanych po obydwu stronach pogranicza z udziałem Pienińskiego Parku Narodowego i Słowackiego Pienińskiego Narodowego Parku. Zaplanowane w projekcie działania służyć mają dotarciu do jak najszerszego kręgu odbiorców, mieszkańców pogranicza oraz osób odwiedzających te tereny, a poprzez to zachować dziedzictwo dla obecnych i przyszłych pokoleń. Istotnym efektem projektu będzie przybliżenie obecnej generacji zachowanego dotychczas dziedzictwa i tym samym zachowanie wspólnej tożsamości pogranicza. Zachowanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego i zapoznanie z nim zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających te tereny wpłynie na poprawę atrakcyjności pogranicza, również w aspekcie ekonomicznym.

Celem tego zadania jest stworzenie e-usługi mającej na celu zachowanie i udostępnienie szerokiej grupie odbiorców dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego pogranicza w rejonie Szczawnicy poprzez budowę systemu wizualnej prezentacji najbardziej atrakcyjnych miejsc dziedzictwa kulturowo przyrodniczego z wykorzystaniem systemu cyfrowych kamer i bezprzewodowej sieci. W ramach działania zlecone zostanie wykonanie systemu wizualnego wykorzystującego kamery IP na głowicy szybkoobrotowej, wykonanie sieci WIFI umożliwiającej transmisję obrazu, wykonanie podłączenia elektrycznego urządzeń WIFI i kamer, wykonanie systemu ich rejestracji i sterowania, dzierżawa ciemnych włókien, dostarczenie internetu i strumieniowanie kamer. Strona przez którą transmitowany będzie obraz posiadać będzie oprócz polskiej trzy dodatkowe wersje językowe w tym słowacką,
niemiecką i angielską, przystosowana do wszystkich systemów operacyjnych w tym mobilnych, z możliwością zastosowania kodu QR. Na w/w stronie internetowej oraz na stronie Partnera projektu zamieszczony będzie obraz z wszystkich 22 kamer. Celem szczegółowym zadania jest jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego poprzez propagowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w wyniku zaoferowania e-usługi.

 

Strona z kamerami:

http://okiemkamery.szczawnica.pl

 

Kontakt do Partnera Wiodącego:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
ul. Szlaya 103, 34-460 Szczawnica
tel. 18 262 22 03

Kontakt do Partnera Projektu:
Obec LESNICA
Lesnica 26, 065 33
Tel.č.: +421 52 42 844 73 
email: info@lesnica.sk
www.lesnica.sk


Festyn ekologiczny z PPN w Dzień Dziecka


Spotkanie na granicy

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020