Przejdź do stopki

Rehabilitacja i Modernizacja Sieci Kanalizacyjnej i Wodociągowej

Treść

 


Stan istniejący sieci wodociągowej i potrzeba jej modernizacji


Ze Stacji Uzdatniania Wody (SUW) woda dwoma rurociągami rozdzielczymi żeliwnymi o średnicy 150 mm jest dostarczana grawitacyjnie do miasta Szczawnica.
Ze względu na duże zróżnicowanie wysokościowe obszaru zaopatrzenia w wodę sieć rozdzielcza jest wyposażona w cztery zawory redukcyjne dzielące cały obszar na trzy strefy ciśnienia. Rzędne terenu na obszarze zaopatrzenia w wodę miasta wahają się od 435,00 do 600,00 mnpm.
Ze względu na zróżnicowanie wysokości ciśnienie w sieci wodociągowej jest nierównomierne i wynosi od 0,2 do 0,6 MPa, a często osiąga nawet wartości wyższe.
Wg stanu na rok 1997 sieć wodociągowa w Szczawnicy składa się z n/w rurociągów:
przewody przesyłowe ~ 5,3 km,
przewody rozdzielcze ~ 14,0 km,
przyłącza wodociągowe ~ 23,0 km,
Łącznie: ~ 42,3 km.

W latach 50 - tych ubiegłego stulecia wybudowano 70% sieci przesyłowej i rozdzielczej, pozostała część sieci wodociągowej pochodzi z lat 1960 - 80. Jak wynika z powyższego sieć wodociągowa Szczawnicy jest eksploatowana 30 - 45 lat.
Okres eksploatacji sieci wodociągowej w Szczawnicy osiągnął moment „śmierci technicznej” i sieć wymaga pilnej odnowy. Konieczność odnowy i modernizacji dotyczy całej sieci, ponieważ sieć do tej pory nie była modernizowana.
Przyłącza domowe były realizowane w latach pięćdziesiątych do osiemdziesiątych ubiegłego stulecia i są wykonywane nadal z uwagi na nowe budownictwo mieszkaniowe.
Struktura materiałowa sieci wodociągowej miasta Szczawnicy przedstawia się następująco:
przewody przesyłowe:
70% żeliwo
30% stal
przewody rozdzielcze:
94% żeliwo
5,2% stal
0,8% AC
przyłącza wodociągowe:
87,9% stal
9,3% żeliwo
2,8% PE
Dokładnym odzwierciedleniem struktury i wieku sieci miasta Szczawnica są rodzaje i ilości uszkodzeń awaryjnych, które wystąpiły i zostały zarejestrowane w latach 1992-1997, a mianowicie:
ok. 50% stanowiły uszkodzenia (nieszczelności ) na złączach rur żeliwnych głównie w sieci rozdzielczej,
ok. 30% stanowiły uszkodzenia korozyjne przyłączy wodociągowych które są głównie wykonane z rur stalowych,
ok. 20% stanowiły uszkodzenia mechaniczne głownie przewodów rozdzielczych i przyłączy wodociągowych.
Powyższa analiza jednoznacznie przemawia za niezwłoczną modernizacją sieci wodociągowej miasta Szczawnicy.
Teren przez który przebiegają istniejące rurociągi wodociągowe stanowią:
jezdnie ulic,
chodniki,
tereny zielone
oraz treny prywatne (ogrody, zieleńce, pola uprawne).

Tereny, gdzie będą wykonywane roboty związane z budową w/w obiektów zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.


Opis i uzasadnienie przyjętych rozwiązań projektowych

Na podstawie dotychczasowych obserwacji badań szczelności odcinków sieci, występujących awarii i odkrywek na sieci ustalono, że dla zmniejszenia strat wody i poprawy stanu technicznego sieci wodociągowej miasta Szczawnicy zostaną wykonane n/w prace:
redukcja ciśnienia w sieci wodociągowej realizowana poprzez komory redukcyjne (Rl-R8),
doszczelnianie sieci wodociągowej,
niezbędna rozbudowa sieci wodociągowej,
inne roboty na sieci wodociągowej.

Część sieci wodociągowej została już doszczelniona i jest zauważalne nieznaczne zmniejszenie strat wody. Zmniejszenie strat wody może sugerować, że na pozostałej nie doszczelnionej sieci wodociągowej zwiększyło się ciśnienie, co w konsekwencji w przyszłości spowoduje tam zwiększone straty, spowodowane rozszczelnieniem rur.
Z przewidywanych do zamontowania 8 reduktorów ciśnienia, 4 reduktory już istnieją. Z uwagi na potrzebę ujednolicenia typu reduktorów, możliwości regulacji ciśnienia wody w całej sieci wodociągowej przewidziano montaż nowych reduktorów.


Komory redukcyjne R1-R8
Regulacja ciśnienia wody w sieci wodociągowej miasta Szczawnicy jest obecnie niewłaściwa, ponieważ:
1.brak racjonalnie usytuowanych komór redukcyjnych,
2.źle działające kilkudziesięcioletnie 4 zawory redukcyjne.

Wysokie ciśnienie wody w sieci magistralnej i rozdzielczej wywiera bezpośredni wpływ na rzeczywiste straty wody. Lokalizacja zaworów redukcyjno-regulacyjnych wynika z układu wysokościowego sieci wodociągowej i obszaru zaopatrzenia w wodę.
Biorąc powyższe pod uwagę założono 3 strefy ciśnienia wody oraz montaż 8-miu zaworów redukcyjno-regulacyjnych. Zawory będą zainstalowane w komorach żelbetowych podziemnych. Obecnie istnieje 5 komór redukcyjnych: R1;R3;R4;R7;R8 z zaworami redukcyjnymi 0,80 mm typu 4DS.
Z istniejących pięciu (5) komór redukcyjnych cztery (4) komory redukcyjne przewidziano wykorzystać do dalszej eksploatacji natomiast należy wykonać cztery (4) nowe komory redukcyjne R2; R5; R6; R7.


Kanalizacja
Pierwszy odcinek modernizowanej kanalizacji o dł. 285 mb wykonany z kamionki o średnicy 200 mm biegnący od UMiG w dół ul. Szalaya zostanie metodą odkopową zastąpiony rurociągiem PCV o śr. 300 mm. Drugi odcinek (kolektor betonowy o śr. 500 mm) od skrzyżowania ul. Zdrojowej, Szalaya i Głównej o dł. 375m w górę ul. Szalaya zostanie wymieniony metodą bezwykopową na rurociąg PCV o śr. 300 mm.

Odbudowa nawierzchni ulic i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego
Wykonanie robót związanych z doszczelnieniem i wymianą odcinków sieci wodociągowej oraz budową komór redukcyjnych, wodomierzowych i zasuw będzie wymagało rozbiórki nawierzchni ulic, chodników, terenów zielonych.
Po wykonaniu robót nawierzchnie ulic, chodniki oraz tereny zielone należy odbudować i przywrócić do stanu pierwotnego.
Nawierzchnię ulic i chodników należy odbudować stosując te same materiały, które były przed rozpoczęciem robót.
W większości przypadków należy wykorzystać materiały istniejące (kostka granitowa, kostka brukowa, trylinka). W przypadku nawierzchni asfaltowych należy wykonać odpowiednią podbudowę oraz warstwę wyrównującą i ścieralną.
Tereny zielone należy przywrócić do stanu pierwotnego przez rozplantowanie ziemi z wykopów. Zebrany humus należy rozplanować jako górną warstwę i obsiać mieszanką traw szlachetnych.


Drogi dojazdowe
Układ komunikacyjny zapewnia warunki do dostarczenia niezbędnych maszyn i urządzeń przewidzianych do prowadzenia robót budowlanych i ziemnych. 

 

 PREZENTACJA - kliknij aby pobrać       ( .pdf  2.43MB )


 Szczawnica, dnia 14 sierpnia 2009 r.    BIP

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu ograniczonym na: "Kompleksową rehabilitację i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Uzdrowiska Szczawnica" 


31.08.2009r

Podpisanie umowy z wykonawcą zadania pn. "Kompleksowa rehabilitacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miasta Szczawnica"

W najbliższy czwartek - 03 września, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica (sala USC) o godz. 8:00 odbędzie się podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania "Kompleksowa rehabilitacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miasta Szczawnica".
W ramach zadania do 31.12.2010 roku zostanie łącznie wymienionej lub rozbudowanej sieci na ok 40 km.

Podczas spotkania zostanie :
- przedstawiony wyłoniony wykonawca,
- przedstawiona oferta cenowa wykonawcy,
- przedstawiony zakres inwestycji,
- podpisana umowa.


Serdecznie zapraszam przedstwaicieli prasy lokalnej oraz Radnych Miasta Szczawnica.

 


3 Września 2009r została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania "Kompleksowa rehabilitacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miasta Szczawnica".

 

GALERIA ZDJĘĆ - podpisanie umowy

 


GALERIA ZDJĘĆ - prace bieżące (ostatnia aktualizacja: 28 X 2009 r.)