Przejdź do stopki

Modernizacja ciągu komunikacyjnego w raz z odwodnieniem w ul. Św. Krzyża w Szczawnica

Treść

Inwestycja polegać będzie na modernizacji ciągu komunikacyjnego oraz systemu odwodnienia ul. Św. Krzyża. Zakres prac obejmie dwa odcinki w km od 0+000 do km 0+380 oraz od km0+830 do 1+459.W zakres modernizacji wchodzić będą prace związane z wymianą nawierzchni asfaltowych na obydwóch odcinkach, natomiast na odcinku od km 0+830 do 1+459 przewiduje się dodatkowo częściowa wymiana podbudowy, a co za tym idzie wykonanie dwóch warstw masy asfaltowej w formie warstwy podbudowy oraz warstwy ścieralnej, regulację i odbudowę rowów odwadniających. W ramach modernizacji drogi zamontowane zostaną dodatkowe odwodnienia liniowe które usprawnią odprowadzenie wód opadowych. Dodatkowo w ciągu całej ulicy wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, która oprócz ograniczenia tonażu wprowadzi również ograniczenie prędkości a także ruch jednokierunkowy na odcinku od km 0+830 do km 1+459.

Na zadanie została udzielona promesa wstępna przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 882.442,78 PLN w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych