Przejdź do stopki

Sprawozdanie za rok 2023

Treść

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania Programu Współpracy Samorządu Miasta i Gminy Szczawnica z Organizacjami Pozarządowymi za 2023 rok.

W 2023 roku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica zarejestrowanych było 30 organizacji pozarządowych.

 

Podstawowym dokumentem regulującym kwestie współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi była ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która obejmowała swoim zakresem głównie stowarzyszenia, fundacje (z wyłączeniem fundacji tworzonych przez partie polityczne) oraz kościelne (wyznaniowe) osoby prawne, jeśli ich cele statutowe obejmowały prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Kolejnym istotnym dokumentem regulującym współpracę z organizacjami pozarządowymi był roczny program współpracy administracji samorządowej z organizacjami, który szczegółowo opisywał zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami.

Program współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej nrLIII/386/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., a jego uchwalenie poprzedzone zostało konsultacjami, które odbyły się w dniach od 24 października 2022 r. do 8 listopada 2022r.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowany był w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r., a jego głównym celem było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego do lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych.

Wśród priorytetowych zadań publicznych wyróżniono w 2023 roku następujące obszary współpracy:

Obszar 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Obszar 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

Obszar 3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne,

Obszar 4. Turystyka i krajoznawstwo,

Obszar 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

Obszar 6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Współpraca Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023 przyjmowała zarówno finansową, jaki i poza-finansową formę.

Współpraca ta dotyczyła w szczególności:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych, poprzez wspieranie działań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji lub poprzez powierzanie realizacji zadań publicznych;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) prowadzenia bazy danych organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Szczawnica;

5)  nieodpłatnego udostępniania, w miarę możliwości, pomieszczeń należących do zasobów Miasta i Gminy Szczawnica;

6) rozpowszechniania za pośrednictwem oficjalnego portalu internetowego miasta, informacji na temat przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe;

7)  promowania akcji przekazywania 1,5% podatku dochodowego na szczawnickie organizacje pożytku publicznego;

 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na powierzenie lub wsparcie (dofinansowanie) ich realizacji. Udzielenie pomocy finansowej w formie wsparcia poprzedzone było ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursów określała ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie natomiast zakres rzeczowy otwartych konkursów ofert każdorazowo regulowało Zarządzenie organu wykonawczego tj. Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

 

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym w 2023 roku udzielono dotacji z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

 • Z uwagi na charakter zadania, które miało obowiązywać przez cały 2023 rok, jeszcze w grudniu 2022 r. przeprowadzony został konkurs na zadanie pn. „Transport osób
  z niepełnosprawnościami i opieka nad nimi w czasie przewozu na zajęcia edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne” . W wyniku konkursu Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Szczawnicy otrzymało kwotę 99 tysięcy
 • W marcu 2023 r., w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, dofinansowano realizację następujących zadań publicznych:

Lp.

Tytuł zadania

 

Nazwa organizacji pozarządowej / jednostki organizacyjnej

Przyznana kwota dofinansowania

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                

1

„Piosenka jest dobra na wszystko- czyli karaoke dla seniorów”

Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

1 200  zł

2

XIX Góralski Festyn Rodzinny

Pieniński Odział Związku Podhalan

8 800 zł

3

Opera „Janek” Władysława Żeleńskiego w Pieninach

Stowarzyszenie
LGD – Gorce- Pieniny

6 000 zł

4

XIII Przegląd Ludowej Twórczości Artystycznej Szczawnica „Góry moje góry

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

3 000 zł

5

Muzyka nad Zdrojami 2023- piętnasta edycja

Kulturalny Szlak

6 000 zł

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1

Wakacje w Kajaku

Klub sportowy Pieniny

5 000 zł

2

Organizowane zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

Fundacja „Pienińska Akademia Sportowa”

2 000 zł

3

Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

Klub Sportowy Jarmuta

5 000 zł

3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne

1

Czyszczenie i udrażnianie dróg dojazdowych do przysiółków oraz miejsc trudno dostępnych w górach na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Grupa Podhalańska GOPR

2 000 zł

2

MDP na rzecz działań ratowniczo- gaśniczych

Ochotnicza Straż Pożarna  Szczawnica

1 000 zł

4.  Turystyka i Krajoznawstwo

1

Renowacja szlaków pełnych zdrowia

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

3 000 zł

5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

1

„Najlepsze ćwiczenie – w basenie”

Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

1 000 zł

6.  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1

Przejażdżki konne dla uczestników WTZ „Perła” w Szczawnicy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

1 000 zł

 

 

 

 

 

 

 • W ramach trybu małych zleceń (zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w roku 2023 wpłynęła jedna  oferta. Ofertę złożył Szczawnicki Chór Kameralny na zadanie pn. „Barokowe Eksploracje 2023- Opera w Szczawnicy”.  Kwota dotacji na to zadanie opiewała na 5.000,00 złotych.

Monitoring realizacji programu współpracy - dane za rok 2023 (zgodnie z § 20 ust. 2 Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023):

a)    liczba otwartych konkursów ofert – 2

b)   liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – 14

c)    liczba ofert złożonych w trybie małych zleceń - 1

d)   liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego – 15

e)    liczba umów, które nie zostały zrealizowane, (rozwiązane, zerwane lub unieważnione) - 0

f)    liczba umów zawartych w formie:

 • wsparcia – 14
 • powierzenia - 1

g)   liczba obszarów zadaniowych - 6

h)   wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach zadaniowych:

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 25 000 zł (w ramach konkursu) oraz 5 000 zł w ramach tzw. małych zleceń
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 12.000,00 zł
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne 3.000,00 zł
 • Turystyka i krajoznawstwo – 3.000,00 zł
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym- 1.000,00
 •  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 99.000,00 zł

i)     liczba beneficjentów realizowanych zadań – ogółem około 3 500 osób

 

Ponadto w 2023 r. wobec stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Burmistrz Miasta i Gminy umorzył zobowiązania na nich spoczywające w tym zobowiązania podatkowe:

- Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Szalaya 84
w Szczawnicy na wniosek z dnia 18.12.2023 r. została umorzona zaległość podatkowa
w podatku od nieruchomości za 2023 rok w kwocie 179,00 zł.

- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Szczawnicy zwolnienie ustawowe z podatku od nieruchomości za 2023 rok w kwocie 8.181,60 zł.

- Klub Sportowy Pieniny w Szczawnicy ul. Pienińska 13 zwolnienie ustawowe z podatku od nieruchomości za 2023 rok w kwocie 1.680,12 zł.

- Klub Sportowy Jarmuta w Szczawnicy ul. Szalaya 54 zwolnienie ustawowe z podatku od nieruchomości za 2023 rok w kwocie 12.974,28 zł.

- Zwolnienia w podatku od nieruchomości za 2023 rok na podstawie Uchwały nr XVIII/92/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości:

- Ochotnicza Straż Pożarna ul. Czarna Woda 2 Jaworki na kwotę 4.214,40 zł,

- Ochotnicza Straż Pożarna ul. Szalaya 84 Szczawnica na kwotę 3.684,27 zł,

- Ochotnicza Straż Pożarna ul. Jana Pawła II 4 Szlachtowa na kwotę 4.641,60 zł oraz na wniosek strony z dnia 28.08.2023r. oraz 19.12.2023r. została umorzona zaległość podatkowa w podatku od nieruchomości za 2023r. w łącznej kwocie 600,00 zł.

 

W 2023r. dwóm organizacjom umorzono opłatę za centralne ogrzewanie w budynku remizy OSP w Szczawnicy:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku - 1 155,54 zł brutto

-  Pieniński Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 1 300,85 zł brutto