Przejdź do stopki

Szczawnica i Spiska Bela wczoraj i dziś

Treść

 

Mikroprojekt pt: „Szczawnica i Spiska Bela wczoraj i dziś” numer INT/ET/TAT/1/II/B/0135

Termin realizacji:
2018-01 - 2018-12
Wartość całego projektu

94 783,80 euro
Wartość dofinansowania:
EFRR 85% - 80 566,23 euro

 

Obszar pogranicza polsko-słowackiego, którego dotyczy projekt, czyli rejonu Szczawnicy i Spiskiej Beli, charakteryzuje się występowaniem wielu obiektów szeroko pojętego dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego, które mogą stanowić element podnoszący atrakcyjność tych terenów. Dotychczas jednak ten istotny atut pogranicza polsko-słowackiego był słabo wykorzystywany, gdyż wszelkie działania koncentrowały się przede wszystkim na głównych atrakcjach turystycznych, tam też koncentrował się ruch turystyczny. Taka sytuacja powoduje, iż ruch ten rozkłada się nierównomiernie co uniemożliwia zrównoważony rozwój całego pogranicza. Jednocześnie społeczność lokalna tych terenów często nie jest świadoma jakimi dobrami dziedzictwa kulturowo– przyrodniczymi ich region dysponuje, co przyczynia się do stopniowego zaniku wspólnej tożsamości kulturowej tych obszarów. Planowany do realizacji projekt ma celu przybliżyć dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze zarówno mieszkańcom tej części pogranicza, której dotyczy projekt, jak i odwiedzającym turystom spoza tego regionu. Służyć temu mają zaplanowane działania w postaci publikacji książkowych prezentujących dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze pogranicza rejonu Spiskiej Beli i Szczawnicy, oraz spotkanie promocyjne z autorem książki w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej. Zaplanowane w projekcie działania służyć mają dotarciu do jak najszerszego kręgu odbiorców, mieszkańców pogranicza oraz osób odwiedzających te tereny, a poprzez to zachować dziedzictwo dla obecnych i przyszłych pokoleń. Istotnym efektem projektu będzie przybliżenie obecnej generacji zachowanego dotychczas dziedzictwa i tym samym zachować wspólną tożsamość pogranicza. Zachowanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego i zapoznanie z nim zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających te tereny wpłynie na poprawę atrakcyjności pogranicza, również w aspekcie ekonomicznym.

Celem tego zadania jest zachowanie i udostępnienie szerokiej grupie odbiorców dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego pogranicza w rejonie Szczawnicy poprzez publikacje wydawnictwa książkowo - albumowego "Na szczawnickim deptaku". Album zawierać będzie przeszło 100 archiwalnych fotografii i składać będzie się z czterech rozdziałów. Każdy z rozdziałów dotyczyć będzie innego obszaru dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego. W ramach działania zlecone zostanie przygotowanie tłumaczenia książki w trzech językach - słowackim, angielskim i niemieckim, wykonany zostanie skład i opracowanie graficzne. Publikacja wydana zostanie w formacie 230x235 na papierze kredowym w oprawie twardej. Objętość publikacji wynosić będzie w przedziale od 100 do 120 stron. Nakład książki wynosić będzie 10 000 egzemplarzy. W ramach zadania zrealizowane zostaną również działania promocyjno- informacyjne związane z wydaną publikacją. W/w publikacja zamieszczona zostanie w wersji elektronicznej na stronach internetowych Partnerów mikroprojektu. Również w ramach tych działań przewidziana jest organizacja spotkania promującego wydanie książki w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej. Niezbędnym elementem tego działania będzie zaplanowanie wydatków związanych z cateringiem, plakatami oraz ulotkami informującymi o tym wydarzeniu zarówno w języku polskim jak i języku słowackim. Spotkanie będzie ogólnodostępne zarówno dla personelu obydwóch partnerów jak również dla mieszkańców i turystów zainteresowanych udziałem w tych wydarzeniach.

Głównym celem ogólnym projektu jest zachowanie i zwiększenie wykorzystania regionalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego w mieście uzdrowiskowym Szczawnica oraz w mieście Biała Spiska za pośrednictwem obecnych i przyszłych pokoleń oraz pogłębienie świadomości współpracy transgranicznej we wspólnej Europie. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez działania takie jak wspólne publikacje i imprezy o charakterze kulturalnym i promocyjnym. Cel ogólny projektu przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu, gdyż prezentacja i ugruntowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowo przyrodniczym obszaru pogranicza, spowoduje wzrost zainteresowania tym regionem w wyniku wykreowania nowych aktywności w miejscowościach objętych projektem posiadających dotychczas niezagospodarowane potencjały w postaci wspomnianego dziedzictwa. Cechy przyrodnicze i kulturowe regionu, z którymi zapoznają się odbiorcy projektu w wyniku realizacji jego celu głównego będą motywacją do podróży dla osób spoza regionu co spowoduje również zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego i podniesienia poziomu atrakcyjności pogranicza w kontekście gospodarki i osadnictwa. Jednocześnie w wyniku umożliwienia zetknięcia się grupom docelowym bezpośredniego z dziedzictwem kulturowo - przyrodniczym pogranicza nastąpi zwiększenie zaangażowania społeczności w ich ochronę i rozwój co zapewni zwiększenie poziomu jego zrównoważonego wykorzystania. Do celów szczegółowych planowanego do realizacji mikroprojektu należą: - zwiększenie wiedzy o dziedzictwie kulturowo - przyrodniczym Szczawnicy i Spiskiej Białej poprzez stworzenie atrakcyjnych produktów w postaci spotkań, transgranicznych imprez kulturalno-folklorystycznych i publikacji,
- popularyzacja dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego Szczawnicy i Spiskiej Białej wśród turystów spoza regionu,
- zwiększenie zainteresowania ofertą w zakresie dziedzictwa kulturowo przyrodniczego pogranicza polsko słowackiego w rejonie Szczawnicy i Spiskiej Białej. Poprzez realizację powyższych celów szczegółowych, z wykorzystaniem produktów projektu, nastąpi poszerzenie świadomości o wielokulturowym dziedzictwie Szczawnicy i Spiskiej Białej w obu społeczeństwach i u turystów spoza obszaru realizacji projektu, stanowiąc tym samym narzędzie do promocji i rozwoju pogranicza polsko-słowackiego. Tym samym cele szczegółowe przyczynią się do realizacji celu ogólnego mikroprojektu a więc zachowania i zwiększenia wykorzystania regionalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru pogranicza.


Rezultatem projektu było przybliżenie dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego wszystkim grupom docelowym, zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym turystom spoza tego regionu. Dodatkowo rezultatem projektu było pogłębienie współpracy transgranicznej między obydwoma Gminami, która w dalszym ciągu jest kontynuowana i zacieśniana.

Rezultat został osiągnięty poprzez zrealizowanie wszystkich zadań zaplanowanych w projekcie zarówno dotyczących dalszej współpracy jak również promocji pogranicza poprzez wydanie publikacji oraz jej nieodpłatne rozdysponowanie, które twa do dzisiaj.


Prezentacja książki na Słowacji

Inaugurácia novej knihy o Spišskej Belej

Prezentacja Książki o Spiskiej Białej na stronie Partnera Projektu

Książka do pobrania .pdf

Film promocyjny o Spiskiej Białej

 

 

Prezentacja książki w Polsce

Akrykuł o prezentacji książki w gazecie "Z Doliny Grajcarka"

Okładka książki do pobrania .pdf

Książka do pobrania .pdf

Prezentácia novej knihy o poľskej Szczawnici

 

Kontakt do Partnera Wiodącego:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
ul. Szlaya 103, 34-460 Szczawnica
tel. 18 262 22 03

Kontakt do Partnera Projektu:
Mesto Spišská Belá
Petzvalova 18
059 01 Spišská Belá
tel.: +421 52/4680511
e-mail: jneupauerova@spisskabela.skProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020