Przejdź do stopki

Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica

Treść

Szanowni Państwo,

Miasto i Gmina Szczawnica zamierza  przystąpić do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023. Chcemy przyjrzeć się problemom, które trapią mieszkańców Naszej Gminy, a także wspólnie szukać najlepszych rozwiązań. Program rewitalizacji jest konieczny, aby można było pozyskać zewnętrzne środki na zadania, które pozwolą rozwiązać najbardziej palące problemy. Zależy mi, jako Burmistrzowi Gminy, aby lokalna społeczność włączyła się w pracę nad tym Programem i współdecydowała o najważniejszych zadaniach, które służyć będą poprawie jakości życia w Naszej Gminie.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
Grzegorz Niezgoda


Dlaczego rewitalizacja

Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza - wywołane procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej - spowodowały szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach jednostek samorządu, takich jak degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferze społeczno-gospodarczej. W takiej sytuacji szczególnego znaczenia zaczęło nabierać planowanie oraz realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową, a tym samym odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów danego obszaru.
Na potrzeby projektowania i wdrażania interwencji w ramach procesu rewitalizacji, współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, rewitalizację należy rozumieć jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.


Dla kogo jest rewitalizacja

Wszyscy uczestnicy życia na terenie gminy: samorząd, mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy. W szczególny sposób wszystkie grupy społeczne zagrożone kryzysem.
Program Rewitalizacji jest także potrzebny władzom samorządowym, instytucjom gminnym, organizacjom pozarządowym, ale także przedsiębiorcom, do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów, które ograniczą negatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych.

Kompleksowość Programu Rewitalizacja

Ważne, aby Program rewitalizacji dotykał wszystkich problemów na obszarze gminy i ujmował działania w sposób kompleksowy, to znaczy aby najpierw diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy.
Ważne jest także zaangażowanie wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Gminy Szczawnica, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne. Ważne jest, aby planowane działania w różnej mierze dotykały w równej mierze zagadnień zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, przestrzennych, technicznych, środowiskowych i kulturowych.

Inne konieczne zasady Programu rewitalizacji

Koncentracja - działania rewitalizacyjne dotyczą najbardziej zdegradowanych obszarów w gminie, tj. tam, gdzie skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa.
Komplementarność – przestrzenna, problemowa, proceduralno-instytucjonalna, międzyokresowa, źródeł finansowania.
Partycypacja - stanowi fundament działań na każdym etapie procesu rewitalizacji: diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i oceniania. Musi mieć realny charakter, włączając wszystkich zainteresowanych


Ankieta rewitalizacyjna dla mieszkańców (dostępna do 30.11.2016 r.)

link do ankiety


 ZAPROSZENIE

Szczawnica, 08.11.2016 r.

Szanowni Państwo,
Gmina Szczawnica przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2023. Chcemy przyjrzeć się problemom, które trapią mieszkańców Naszej Gminy, a także wspólnie szukać najlepszych rozwiązań. Program rewitalizacji jest konieczny, aby można było pozyskać zewnętrzne środki na zadania, które pozwolą rozwiązać najbardziej palące problemy. Zależy mi, jako Burmistrzowi Gminy, aby lokalna społeczność włączyła się w pracę nad tym Programem i współdecydowała o najważniejszych zadaniach, które służyć będą poprawie jakości życia w Naszej Gminie.
Bardzo istotne jest zaangażowanie wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Szczawnicy, a także mieszkańców, którzy chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialni. To istotne aby nie pominąć żadnych kwestii związanych zarówno z zagadnieniami społecznymi, jak i ekonomicznymi, przestrzennymi, technicznymi, środowiskowymi i kulturowymi. Im większa będzie różnorodność spojrzeń na problemy Naszej Gminy, tym trafniejsza będzie diagnoza i lepsze propozycje rozwiązań.

Dlatego też pragnę bardzo serdecznie zaprosić na pierwsze z cyklu spotkań rewitalizacyjnych, które odbędzie się 16 listopada br. (środa) o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica w Sali posiedzeń ( sala nr. 001) ul. Szalaya 103.

Tematem spotkania będzie diagnoza problemów oraz wstępna próba wyznaczenia obszarów, które zgodnie z definicją przyjętą w Ustawie rewitalizacyjnej określimy jako obszary zdegradowane tj. wymagające specjalnego wsparcia.
Zależy nam na Państwa obecności oraz wspólnej rozmowie o problemach Naszej Gminy i wspólnej refleksji nad najlepszymi rozwiązaniami, które przyczynią się do bardziej równomiernego rozwoju Szczawnicy jako dobrego miejsca do życia i pracy nas wszystkich.

Licząc na Państwa obecność, pozostaje z wyrazami szacunku,
Grzegorz Niezgoda
Burmistrz Szczawnicy


Zbiór linków dot. dobrych praktyk rewitalizacyjnych

www.dobrepraktyki.pl

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/wzorcowe-przyklady-rewitalizacji/dobre-praktyki/

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/613771

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/rewitalizacja-w-praktyce/dobre-przyklady-rewitalizacji

 


Prezentacja z warsztatów GPR

 


05.09.2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica"   (.pdf)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej   (.pdf)

 


13.12.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - publikacja w BIP

Komitet_rewitalizacji.pdf

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Formularz konsultacji społecznych Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

--------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica - publikacja w BIP

Wyznaczanie_obszaru.pdf 

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Mapa obszary rewitalizacji

Diagnoza zjawisk społeczno-ekonomiczno-przestrzennych Gminy Szczawnica

Formularz konsultacji społecznych Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 


Zaproszenie na warsztat rewitalizacyjny 19.01.2017 r.

Prezentacja z warsztatu rewitalizacyjnego


23.01.2017 r.

Raport z konsultacji społecznych obszary Szczawnica  .pdf

Raport z konsultacji społecznych komitet Szczawnica  .pdf


Llink do karty zbierania zadań


27.02.2017 r.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023   


 06.03.2017 r.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023

Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023

Formularz konsultacji społecznych Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023

Mapa zmian przestrzenno-funkcjonalnych 


 14.02.2017 r.

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji 14 marca 2017 r.


 27.03.2017 r.

GPR Szczawnica prezentacja dokumentu   .pdfBurmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023. Aktualizacja styczeń 2019 roku.- publikacja w BIP

 

Formularz konsultacji (.doc)

 

Konsultacje prowadzone są w okresie od 14 grudnia 2018 roku do 13 stycznia 2019 roku

Gminny Program Rewitalizacji Szczawnica aktualizacja 2019 (.pdf)

Mapa Gminny Program Rewitalizacji Szczawnica aktualizacja (.pdf)

Formularz konsultacji (.docx)

 


UCHWAŁA NR V/18/2019 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023- aktualizacja styczeń 2019


Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023, Szczawnica, 15 stycznia 2019


21.04.2021

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023. Aktualizacja kwiecień 2021 roku (.docx)

28.04.2021

Aktualizacja Mapa GPR KWIECIEN 2021 mała (.pdf)

Formularz konsultacji_aktualizacja 2021 (.docx)

Gminny Program Rewitalizacji Szczawnica aktualizacja 2021 do konsultacji (.pdf)

Ogłoszenie o konsultacjach aktualizacja 2021 (.docx)

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023 (.pdf)