Przejdź do stopki

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Treść

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

 

Kogo dotyczy:
Dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego, które chcę się zameldować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.

 

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony druk meldunkowy „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące" potwierdzony przez właściciela.
2. Decyzja Wojewody zezwalająca cudzoziemcowi na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Paszport.
4. Karta pobytu cudzoziemca.
5. Decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów.


Formularze / wnioski do pobrania:
Zgloszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące         .PDF


Opłaty:

Nie pobiera się.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Ewidencja Ludności
Lucja Czaja
nr pokoju: 6, parter
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 23


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko Ewidencji Ludności
nr pokoju: 6, parter


Tryb odwoławczy:
Zażalenie.


Podstawa prawna :

Art.4 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 23, art. 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm. ).

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela (współwłaściciela) lokalu, którzy musi okazać dokument stwierdzający tożsamość. Obecność wyżej wymienionych osób nie jest konieczna, jeżeli osoby te złożą podpis na formularzu zgłoszenie pobytu czasowego.
 

 

Opracowała:  Lucja Czaja - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał
Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 20.06.2011 r.