Przejdź do stopki

Sprawozdanie za rok 2022

Treść

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy
z wykonania Programu Współpracy Samorządu Miasta i Gminy Szczawnica
z Organizacjami Pozarządowymi za 2022 rok.

 

W 2022 roku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica zarejestrowanych było 30 organizacji pozarządowych.

 

Podstawowym dokumentem regulującym kwestie współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi była ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która obejmowała swoim zakresem głównie stowarzyszenia, fundacje (z wyłączeniem fundacji tworzonych przez partie polityczne) oraz kościelne (wyznaniowe) osoby prawne, jeśli ich cele statutowe obejmowały prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Kolejnym istotnym dokumentem regulującym współpracę z organizacjami pozarządowymi był roczny program współpracy administracji samorządowej z organizacjami, który szczegółowo opisywał zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami.

Program współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, został uchwalony Uchwałą nr XL/283/2021  Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 listopada 2021 r., a jego uchwalenie  poprzedzone zostało konsultacjami, które odbyły się w dniach od  22 października 2021 roku do 05 listopada 2021 roku.

 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowany był w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r., a jego głównym celem było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego do lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych.

 

Wśród priorytetowych zadań publicznych wyróżniono w 2022 roku następujące obszary współpracy:

Obszar 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Obszar 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

Obszar 3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne,

Obszar 4. Turystyka i krajoznawstwo,

Obszar 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

Obszar 6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Współpraca Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022 przyjmowała zarówno finansową, jaki i poza-finansową formę.

Współpraca ta dotyczyła w szczególności:

 1. zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych, poprzez wspieranie działań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
  i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 4. prowadzenia bazy danych organizacji działających na terenie Miasta i Gminy Szczawnica;
 5. nieodpłatnego udostępniania, w miarę możliwości, pomieszczeń należących do zasobów Miasta i Gminy Szczawnica;
 6. rozpowszechniania za pośrednictwem oficjalnego portalu internetowego miasta, informacji na temat przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe;
 7. promowania akcji przekazywania 1,5% podatku dochodowego na szczawnickie organizacje pożytku publicznego;

 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Udzielenie pomocy finansowej w formie wsparcia poprzedzone było ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określała ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie natomiast zakres rzeczowy otwartego konkursu ofert każdorazowo regulowało Zarządzenie organu wykonawczego tj. Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

 

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym w 2022 roku udzielono dotacji z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

Lp.

Tytuł zadania

Nazwa organizacji pozarządowej / jednostki organizacyjnej

kwota

przyznanego dofinansowania

kwota wykorzystanego dofinansowania

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1

Barokowe Eksploracje 2022

Koncert oratoryjny

Szczawnicki Chór Kameralny

6.000,00

6.000,00

2

Muzyka nad Zdrojami 2022

Fundacja Kulturalny Szlak

6.000,00

6.000,00

3

„Pamięć przeszłości nadzieją jutra – ocalamy od zapomnienie ginące zawody i tradycje”

Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

2.100,00

2.100,00

4

XII Przegląd Ludowej Twórczości Artystycznej Szczawnica

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy

3.000,00

3.000,00

2.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1

Zawody w kajakarstwie slalomowym- memoriał im. A. i A. Wernerów

Klub Sportowy Pieniny

5.000,00

5.000,00

2

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

Klub Sportowy Jarmuta

5.000,00

5.000,00

3

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

Fundacja „ Pienińska Akademia Sportowa”

2.000,00

2.000,00

3.Porządek i bezpieczeństwo publiczne

         1  

Badanie i obserwacja warunków pogodowych w górach, głównym celem zwiększenia bezpieczeństwa turystów- Etap II

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Podhalańska
Rabka-Zdrój

3.000,00

3.000,00

4.Turystyka i krajoznawstwo

1

Renowacja Szlaków Pełnych Zdrowia

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

3.000,00

3.000,000

5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

1

„Chcesz czuć się młodziej- ćwicz w wodzie”

Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

1.000,00

1.000,00

6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1

Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy

28.000,00

28.000,00

10

Aktywizacja fizyczna na basenie dla osób niepełnosprawnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej „Perła” w Szczawnicy.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy

1.000,00

1.000,00

W ramach trybu małych zleceń (zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w roku 2022 nie wpływała żadna oferta.

Monitoring realizacji programu współpracy - dane za rok 2022 (zgodnie z § 20 ust. 2 Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021)
:

 1. liczba otwartych konkursów ofert – 3
 2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – 15 - liczba ofert złożonych w trybie małych zleceń - 0
 3. liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego - 12
 4. liczba umów, które nie zostały zrealizowane, (rozwiązane, zerwane lub unieważnione) - 0
 5. liczba umów zawartych w formie:
  • wsparcia – 12
  • powierzenia - 0
 6. liczba obszarów zadaniowych - 6
 7. wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach zadaniowych:
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 17.100,00 zł
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 12.000,00 zł
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne 3.000,00 zł
 • Turystyka i krajoznawstwo – 3.000,00 zł
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym- 1.000,00
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 29.000,00 zł
 1. liczba beneficjentów realizowanych zadań – ogółem około 3800 osób

 

Ponadto w 2022 r. wobec stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Burmistrz Miasta i Gminy umorzył zobowiązania na nich spoczywające w tym zobowiązania podatkowe:

 • Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Szalaya 84
  w Szczawnicy na wniosek z dnia 21.12.2022r. została umorzona zaległość podatkowa w podatku od nieruchomości w kwocie 173,00 zł oraz na wniosek stowarzyszenia umorzono opłatę za media (ogrzewanie) w dniu 20.09.2022r. w kwocie 1.039,36 zł oraz 22.12.2022r. w kwocie 484,45 zł.

 

 • Stowarzyszenie Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Zawodzie 19c, w Szczawnicy umorzono na wniosek stowarzyszenia opłatę za media (ogrzewanie) w dniu 8.09.2022r. w kwocie 950,77 zł oraz 22.12.2022r. w kwocie 430,33 zł.

 

 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy zwolnienie ustawowe z podatku od nieruchomości w kwocie 7.644,35 zł.

 

 • Klub Sportowy Pieniny w Szczawnicy ul. Pienińska 13, zwolnienie ustawowe z podatku od nieruchomości w kwocie 1.521,27 zł.

 

 • Klub Sportowy Jarmuta w Szczawnicy ul. Szalaya 54 zwolnienie ustawowe z podatku od nieruchomości w kwocie 10.901,78 zł.

 

 

 • Zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały nr XVIII/92/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości:

- Ochotnicza Straż Pożarna ul. Czarna Woda 2 Jaworki na kwotę 3.927,80 zł,

- Ochotnicza Straż Pożarna ul. Szalaya 84 Szczawnica na kwotę 3.537,29 zł,

- Ochotnicza Straż Pożarna ul. Jana Pawła II 4 Szlachtowa na kwotę 4.142,05 zł oraz na wniosek strony z dnia 16.12.2022r. została umorzona zaległość podatkowa w podatku od nieruchomości za 2022r. w kwocie 587,00 zł.