Przejdź do stopki

Wsparcie rozwoju turystyki rowerowej w mieście Biała Spiska

Treść

Tytuł mikroprojektu:
Wsparcie rozwoju turystyki rowerowej w mieście Biała Spiska
Numer mikroprojektu: INT/ET/PO/1/II/A/0121

Partnerzy mikroprojektu:
Miasto Biała Spiska i Miasto Szczawnica
Okres realizacji: 04/2018 – 11/2018

Cel mikroprojektu:
Głównym celem mikroprojektu jest zwiększanie kwalifikacji zawodowych pracowników miasta Biała Spiska, jego organizacji i przedstawicieli organizacji pozarządowych w mieście.

Specyficzne cele mikroprojektu:
1. Zwiększyć atrakcyjność i kulturę naturalnego środowiska regionu podtatrzańskiego pogranicza polsko-słowackiego.
2. Zwiększyć funkcjonalność, atrakcyjność, liczbę odwiedzin, korzystanie z kulturalnego i naturalnego dziedzictwa regionu podtatrzańskiego pogranicza polsko-słowackiego
3. Dobudować wyposażenie uzupełniające, infrastrukturę rowerową do istniejących tras rowerowych podtatrzańskiego regionu pogranicza polsko-słowackiego.

Zadania mikroprojektu:
1. Seminarium wstępne – Stan rozwoju szlaków rowerowych na pograniczu polsko-słowackim w rejonie Tatr Wysokich
2. Bike park z torem pumptrackowym i wyposażeniem w Białej Spiskiej
3. Impreza sportowa „Dzień na kółkach”
4. Promocja i zarządzanie mikroprojektu

Budżet projektu:
Całkowite koszty kwalifikowalne: 58 600,01  EUR
Dofinansowanie mikroprojektu z EFRR (85%): 49 810,00 EUR
Dofinansowanie mikroprojektu z budżetu państwa (10%): 5 860,00 EUR
Dofinansowanie mikroprojektu z  budżetu miasta (5%): 2 930,01 EUR

Informacja o projekcie  (.docx)


Mikroprojekt pt. „Wzmocnienie kształcenia transgranicznego i ustawicznego w mieście Biała Spiska” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.