Przejdź do stopki

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Szczawnicy w 2021 roku.

Treść

Zbiorcza informacja o petycjach

rozpatrzonych przez Radę Miejską w Szczawnicy w 2021 roku.

 

 

Liczba petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1/2021

Petycja dotycząca podjęcia przez Radę Miejską uchwały

we wskazanym w petycji celu i treści (zagrożenia związane ze szczepionkami na COVID-19) oraz podjęcia działań edukacyjnych w zakresie skutecznych sposobów obrony przed zachorowaniem i leczenia ogólnie dostępnymi środkami.

 

W oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach oraz § 92 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Szczawnica, Przewodniczący Rady przekazał petycję  do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja, po dokonaniu analizy petycji, wydała  stanowisko (opinię), którą przekazała Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rada Miejska podczas XXXI zwyczajnej sesji w dniu 1 marca 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XXXI/231/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2021.

W wymienionej Uchwale, Rada postanowiła o nie uwzględnieniu petycji.

Uchwała, wraz z pismem przewodnim, została przesłana autorowi petycji.

 

 

2/2021

Petycja dotycząca przygotowania: komunikatu (uchwały) zamieszczonego w mediach społecznościowych oraz pakietu profilaktycznego zawierającego suplementy diety dla mieszkańców.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, Przewodniczący Rady wezwał autora petycji do uzupełnienia, wyjaśnienia lub sprecyzowania treści petycji, zgodnie z wymogami ustawy, tj.  art. 4 ust. 2 pkt 3, art. 4 ust. 3, w związku z art. 8 ust. 1, art. 5 oraz art. 2 ust. 3.

W odpowiedzi, autor petycji powiadomił o jej wycofaniu.

 

3/2021

Petycja dotycząca wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego, dotyczącego wyrażenia zgody na wdrożenie nowego kodeksu wyborczego autorstwa składającej petycję oraz wdrożenie w Polsce ustroju prezydencko - ludowego.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, Przewodniczący Rady wezwał autorkę petycji do wyjaśnienia i sprecyzowania treści petycji, tj. na podstawie jakiego przepisu w kompetencji rady gminy znajduje się opiniowanie zmian prawa powszechnie obowiązującego, w tym zmiany ustroju powszechnie obowiązującego w Polsce – w związku z brzmieniem art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Autorka petycji nie dokonała jej uzupelniania w ustawowym terminie 14 dni, w związku z czym petycja nie została rozpatrzona. Informacja o nie rozpatrzeniu petycji została przekazana wnoszącej petycję.