Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica


Urząd Miasta i Gminy Szczawnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Treści niedostępne
 • Niektóre zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej),


 • W udostępnionych nagraniach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych,


 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie nie są dostępne. Zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy.
Wyłączenia
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności


 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowejPrzygotowanie deklaracji w sprawie dostępności • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Zaziąbło.

 • E-mail: czynsze@szczawnica.pl

 • Telefon: 182622203Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

 • Adres: ul. Szalaya 103

  34-460 Szczawnica

 • E-mail: miasto@szczawnica.pl

 • Telefon: 182622203


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna 1. Do pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica znajdujących się na parterze oraz dwóch piętrach budynku prowadzą schody. Do jednego z wejść prowadzi podjazd przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku od strony ul. św. Krzyża po prawej stronie znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia sekretariat o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału dzwonka, pracownik Urzędu niezwłocznie udaje się do klienta na zewnątrz budynku. Pracownik, przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu jej obsłużenia.

 2. Budynek wyposażony jest w platformę dla osób niepełnosprawnych, co ułatwia przemieszczanie się osób mających trudności z poruszaniem się pomiędzy piętrami.

 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 4. Obiekt wyposażony jest w plan tyflograficzny, tabliczki z informacją piktograficzną a drzwi wejściowe do pomieszczeń oznaczone są tabliczkami informacyjnymi z alfabetem Braille’a.

 5. Zastosowano kontrastowe naklejki na szklanych powierzchniach drzwi.

 6. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 7. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkoweUłatwienia


  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • zostały podjęte działania mające na celu dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG 2.1 w myśl ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


 Inne informacje i oświadczenia


Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), ma prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica - osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie). Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • faksem na nr: 18 262 25 30

  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica