Tryb małych zleceń

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 395 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego zlecenia.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków Miasta i Gminy Szczawnica takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego zlecenia:
• wnioskowana dotacja od Miasta i Gminy Szczawnica w kwocie nie wyższej niż 10.000 złotych,
• termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
• o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
• termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
• ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

wzór oferty

ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego 

wzór sprawozdania

W ciągu 7 dni roboczych od momentu wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:
• tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
• stronie internetowej www.szczawnica.pl
• w Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.
Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych zleceń nie może przekroczyć 20.000 złotych.

opracowała: Anna Szczepaniak