Przejdź do stopki

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Treść

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

 

Kogo dotyczy:
Dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego, które chcą się zameldować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony druk meldunkowy „Zgłoszenie stałego pobytu" potwierdzony przez właściciela.
2. Decyzja Wojewody zezwalająca cudzoziemcowi na osiedlenie się na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Paszport.
4. Karta pobytu stałego lub decyzja Wojewody Małopolskiego.zezwalająca na pobyt stały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów.


Formularze / wnioski do pobrania:
Zgłoszenie pobytu stałego          .PDF


Opłaty:

Nie pobiera się.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Ewidencja Ludności
Lucja Czaja
nr pokoju: 6, parter
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 23


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko Ewidencji Ludności
nr pokoju: 6, parter


Tryb odwoławczy:
Zażalenie.


Podstawa prawna :

Art.4 ust. 1, art. 6, , art. 23, art.24 , art. 26 w związku z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela (współwłaściciela) lokalu, który musi okazać dokument stwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Obecność wyżej wymienionych osób nie jest konieczna, jeżeli osoby te złożą podpis na formularzu zgłoszenie pobytu stałego.
 

 

Opracowała:  Lucja Czaja - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał
Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 20.06.2011 r.