Przejdź do stopki

XXXI sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy

Treść

RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY informuje Mieszkańców Szczawnicy, że w dniu 1 marca 2021 r, o godz. 16:15 odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXX zwyczajnej sesji bez odczytania.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XXX zwyczajnej sesji.
5.    Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XXX zwyczajnej sesji.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/189/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2020 roku.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w 2021 roku”.  
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.  
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Szczawnica na lata 2021 – 2025.  
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2022 – 2024.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  
15.    Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.  
16.    Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2021.  
18.    Interpelacje i zapytania radnych.
19.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
20.    Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja   

UWAGA:
Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, sesja odbędzie się w trybie zdalnym – online.
Tematy i sprawy kierowane do Rady Miejskiej można zgłaszać na bieżąco, bezpośrednio do radnych lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.