Przejdź do stopki

LVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej 30.01.2023 r. 16:30

Treść

RADA  MIEJSKA

W SZCZAWNICY

 

informuje Mieszkańców Szczawnicy,

 

 

że w dniu 30 stycznia 2023 r, o godz. 1630, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się LVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV zwyczajnej sesji bez odczytania.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od LIV zwyczajnej sesji.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od LIV zwyczajnej sesji oraz za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/387/2022 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do obliczenia zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno -wychowawczego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Nowotarskiego zadania publicznego w zakresie opracowania dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - Szczawnica w miejscowości Szczawnica ul. Szlachtowska w km 7+019 do 7+857.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/334/2018 Rady Miejskiej  w Szczawnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczawnica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2023. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta  i Gminy Szczawnica.   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi nr 1/2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
 16. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.

                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                      (-) Kazimierz Zachwieja