Przejdź do stopki

37/2006

Treść

ZARZĄDZENIE OW  Nr. 37/06
BURMISTRZA MIASTASZCZAWNICA
z dnia31 października  2006 r
 
w sprawie : zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczawnica 

 
Na podstawie  art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /DZ.U. z 2001 nr.142 poz1591 z późniejszymi zmianami -

zarządzam  co następuje:


 § 1.

W Regulaminie OrganizacyjnymUrzędu Miasta Szczawnica stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 6/0W/05 z dnia 10 marca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. skreśla się §8  pkt 8 litera ,,c  ,, .
  2. w § 37  ust. 5 dopisuje się punkt  16 o brzmieniu:
    16. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego w trybie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym /tj. Dz. U. z 2001 nr 17 ,poz.209 z póz .zmianami / ‘’
  3. skreśla się § 40.
 
§ 3.

WykonanieZarządzeniazlecam inspektorowi  ds. kadr  w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta  .
 

§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniempodpisania .