Przejdź do stopki

7/2006

Treść

Zarządzenie nr 7/06
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 04 maja 2006 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o dotację na realizację zadań publicznych w roku 2006 z budżetu miasta Szczawnica.Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) oraz Uchwały Rady Miasta Nr XL/241/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia na rok 2006 „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” z a r z ą d z a  się , co następuje:


§1

Dla opiniowania powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:
 1. z ramienia Rady Miasta Szczawnica:
 • Dyda Józef - Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
 • Gołdyn Zbigniew - Komisja Edukacji i Spraw Społecznych
 • Śliwiński Jacek - Komisja Planowania i Budżetu
 1. z ramienia Urzędu Miasta Szczawnica:
 • Szczepaniak Anna - Zespół Rozwoju Lokalnego
 • Hurkała Anna - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty
Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/06
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 04 maja 2006 r.


REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
 1. W skład 5-osobowej Komisji Konkursowej wchodzi: trzech radnych delegowanych przez merytoryczne Komisje Rady Miasta Szczawnica i dwóch pracowników Urzędu Miasta: pracownik merytorycznie właściwy dla rozpatrywanej sfery zadań oraz koordynator.
 2. Podstawowym zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie wniosków o dotację z budżetu miasta Szczawnica.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa:
 • ocenia zgodność zgłoszonego działania z listą zadań priorytetowych przyjętych na 2006 r.
 • uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 1. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
 1. merytorycznymi:
 • atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
 • ilość osób objętych realizacją zadania
 1. finansowymi:
 • budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów,
 • źródła finansowania,
 • odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania
         3. organizacyjnymi:
 • rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
 • posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
 • dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
 • dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę .
 1. Termin posiedzenia Komisji Konkursowej podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej miasta Szczawnica www.szczawnica.pl
 2. Każdy z członków Komisji Konkursowej informowany jest o terminie spotkania telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału osoby związane, z podmiotami wnioskującymi o dotację, tj. takie, które uzyskują od nich przychody, są ich członkami lub wolontariuszami
 4. W posiedzeniu Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, w roli obserwatora.
 5. Opinie Komisji Konkursowej są formułowane na zasadzie konsensusu.
  Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie, są przedstawiane w formie pisemnej  Burmistrzowi Miasta Szczawnica.
 6. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Szczawnica propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w terminie 7 dni od daty składania ofert, w formie protokołu.
 7. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Szczawnica w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.
 8. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Szczawnica w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.