Przejdź do stopki

9/2007

Treść

ZARZĄDZENIE NR OW/9/07
Burmistrza  Miasta  Szczawnica
z dnia 24 kwietnia 2007 r


w sprawie:  zmiany  Regulaminu   Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Szczawnica.

        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.  z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)zarządzam, co następuje:

§ 1

W  Regulaminie  Organizacyjnym  Urzędu  Miasta  Szczawnica stanowiącym  załącznik do zarządzenia   Nr  OW/4/2007 z  dnia  14 lutego 2007r   w  sprawie  nadania  regulaminu organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Szczawnica  wprowadza  się  następujące  zmiany:

1)  w § 39 skreśla się pkt.  44 oraz  pkt  58
2)  w § 40 dodaje się ust.  8  w  brzmieniu :
   „8 .Referat  prowadzi   również   sprawy   placów   targowych ,  parkingów  oraz    szalet 
         publicznych   w  tym  :
     1) organizowanie i  nadzór  nad  funkcjonowaniem placów targowych , parkingów           
         i szalet    publicznych
     2) kalkulacja  opłaty targowej  i  opłat  parkingowych  oraz  egzekucja  tych  opłat.”

§ 2

Wykonanie   zarządzenia  powierzam  Sekretarzowi   Miasta .

§ 3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .