Przejdź do stopki

41/2007

Treść

ZARZĄDZENIE NR OW – 41/2007
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 20 września 2007 roku
w sprawie : zmian w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Na podstawie art.4¹ ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r nr 70 poz.473) zarządzam, co następuje:


§ 1

1.Odwołuję członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panią Małgorzatę Dziubińską-Błażusiak.
2.Powołuję na członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panią Sabinę Mieszczańczyk.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Szczawnica.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Szczawnica
Grzegorz Niezgoda