Przejdź do stopki

20/2008

Treść

ZARZĄDZENIE NR 20/08
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 27 maja 2008 r.w sprawie :
zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród dla pracowników Urzędu
Miasta i Gminy Szczawnica z okazji „Dnia Samorządowca „Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r Dz.U.nr.142 poz. 1591 z poz. zmianami / oraz art.105 Kodeksu Pracy /Dz. U z 1998 r. nr.21 poz. 94 z poz. zmianami / z a r z a d z a m co następuje :


§ 1

Zatwierdzam Regulamin przyznawania nagród dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica .

§ 2

Wykonanie zleca się Referatowi Organizacyjno –Administracyjnemu .


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .REGULAMIN

przyznawania nagród dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica


§ 1


Nagroda jest wyrazem uznania dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy za zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych .


§ 2

Nagrody wypłacane są z funduszu nagród Urzędu Miasta i Gminy , Lasów Mienia Miejskiego w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia mających pokrycie

w planie finansowym .


§ 3


1.Nagrody mają charakter uznaniowy i motywacyjny .

2.Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta w ramach posiadanych środków .


§ 4


Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie następujących kryteriów :

- wzorowa , godna naśladowania postawa w pracy przejawiająca się inicjatywą w

podejmowaniu działań usprawniających organizację pracy na danym stanowisku ,

- gospodarne , efektywne , skuteczne i terminowe wykonywanie zadań w ramach

przydzielonych obowiązków służbowych ,

- wykonywanie prac przekraczających obowiązkowy zakres czynności pracownika

- samodzielność w wykonywaniu obowiązków służbowych , systematyczne podnoszenie

kwalifikacji zawodowych i umiejętności ich zastosowania ,

- osiągnięcie szczególnych wyników indywidualnych lub zespołowych w realizowaniu

zadań na rzecz miasta ,

- brak kar regulaminowych oraz prawomocnych orzeczeń sądu w zakresie

wykonywanych zadań ,


§ 5


Zasady przyznawania nagród :1.Burmistrz Miasta przyznaje i określa wysokość nagrody dla każdego pracownika

pracownika administracyjno-biurowego

2.Pracownik obsługi otrzymuje nagrodę w wysokości 50 % nagrody przyznanej dla

pracownika administracyjno-biurowego .

3.Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują nagrodę

proporcjonalnie do zatrudnienia .

4.Pracownicy zatrudnieni mniej niż 6 miesięcy otrzymują nagrodę w wysokości 30 %

nagrody przysługującej pracownikowi administracyjno – biurowemu .


§ 6

1. Wysokość nagrody zatwierdza Burmistrza Miasta - jak załącznik nr 1

O przyznaniu nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracownik zawiadamiany jest na piśmie .
Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody przekazywany jest do akt osobowych .


§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania .